સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો

તમારી પેટા કેટેગરી પસંદ કરો

acceptence

આગળ વધવા માટે કૃપા કરીને આ બૉક્સને ચેક કરો

hgfghj

Stock Exchange Communication
Secretarial Compliance Report


Download

Terms and Conditions of Independent Director

Download

Familiarisation Programme

Download

Notice from Shareholder 2021

Download

Notice from Shareholder 2021Shareholding Pattern


testing

As on 31st December 2016

Download
testing

As on 31 March 2020

Download
testing

As on 30th June 2017

Download
testing

Clause 30th Sept 2016

Download
testing

As on 30th June 2016

Download
testing

As on 30th June 2019

Download
testing

Shareholding Pattern 31.03.2021

Download
testing

Shareholding Pattern 30.06.2023

Download

Secretarial Compliance Report


testing

Secretarial Compliance Report 2020

Download
testing

Secretarial Compliance Report 2023

Download
testing

Secretarial Compliance Report 2022

Download
testing

Secretarial Compliance Report 2019

Download
testing

Secretarial Compliance Report 2021

Download


Shareholding Patterntesting

As on 31st December 2016

Download
testing

As on 31 March 2020

Download
testing

As on 30th June 2017

Download
testing

Clause 30th Sept 2016

Download
testing

As on 30th June 2016

Download
testing

As on 30th June 2019

Download
testing

Shareholding Pattern 31.03.2021

Download
testing

Shareholding Pattern 30.06.2023

Download

Authorized KMPs for Material Eventstesting

Authorised KMPs for materail event 07.01.2020

Download
testing

Authorised KMPs for material events 02.12.2015

Download
testing

Authorise KMPs for material event 01-04-2016

Download

Policiestesting

Human Rights Policy 2021

Download
testing

Closure of trading window1

Download
testing

Biodiversity Policy 2021

Download
testing

Internal Audit Charter

Download
testing

Code of Practices and Procedures for Fair Disclosures of UPSI

Download
testing

Policy for Material Subsidiary

Download
testing

Policy on materiality of information

Download
testing

Anti-Harassment and Discrimination Policy 2021

Download

Chairman's AGM Speechestesting

Chairman Speech at the Fifteenth Annnual General Meeting of UltraTech Cement Ltd. on August 28 2015

Download
testing

Chairman Speech 23 AGM

Download
testing

Chairman Speech at the Twentieth Annual General Meeting of UltraTech Cement Limited on August 12 2020

Download
testing

Chairmans speech at the thirteenth annual general meeting (AGM) of UltraTech Cement Ltd on July 29 2013

Download
testing

Chairmans speech at the eleventh annual general meeting (AGM) of UltraTech Cement Ltd on September 9 2011.

Download
testing

Chairman Speech at the Fourteenth Annual General Meeting of UltraTech Cement Ltd. on August 6 2014

Download
testing

July 18 2019: Chairman Speech at 19th AGM

Download
testing

Chairmans speech at the twelth annual general meeting (AGM) of UltraTech Cement Ltd on August 30 2012

Download

AGM Resultstesting

Scrutinizer Report for the Fourteenth Annual General Meeting

Download
testing

15th AGM - Voting Results and Scrutinisers Report

Download
testing

16th AGM - Voting Results and Scrutinisers Report

Download
testing

20th AGM Scrutinizer Report and voting results

Download
testing

22nd AGM Scrutinizer Report and Voting Result

Download
testing

19th AGM - Voting Results

Download
testing

18th AGM - Voting Results and Scrutinizer Report

Download
testing

22nd-agm-scrutinizer-report-and-voting-result.pdf

Download

Postal Ballottesting

Scrutinizer Report on Postal Ballot Notice dated 19th July, 2014.pdf

Download
testing

Postal Ballot Results and Scrutinizer Report

Download
testing

UltraTech Postal Ballot Form 2019

Download
testing

Postal Ballot Form

Download
testing

Postal Ballot Notice

Download
testing

UltraTech Postal Ballot Notice 2019

Download

Scheme of Arrangementtesting

Newspaper AD Notice of Petition

Download
testing

Newspaper Advertisement

Download
testing

Letter to SE

Download
testing

Board Resolution

Download
testing

NCLT Kolkata Order

Download
testing

Notice of Secured Creditors

Download
testing

Swiss MOA and AOA

Download
testing

Notice of Unsecured Creditors

Download

JP Schemetesting

Annexure 15-UTCL Net Worth

Download
testing

Annexure 11 - JCCL Financials

Download
testing

Annexure 4 - Audit Committee Report

Download
testing

Annexure 16 - BR Undertaking

Download
testing

Annexure 10 - JAL Financials

Download
testing

Covering Letter and Check List

Download
testing

Annexure 1 - Board Resolution

Download
testing

Annexure 7-JAL Sh Pattern

Download
testing

Annexure 16-JAL Net Worth

Download
testing

Annexure 21 - UTCL Capital Evolution

Download
testing

Annexure 15 - Undertaking non applicability

Download
testing

Annexure 12-Compliance Report

Download
testing

Annexure 6 - UTCL Sh Pattern

Download
testing

Annexure 14 - Compliance Report.pdf

Download
testing

Annexure 2-Scheme of Arrangement

Download
testing

Annexure 20 - JCCL pre and post Net Worth

Download
testing

Annexure 25 UTCL Accounting Treatement

Download
testing

Annexure 18 - UTCL pre and post Net Worth

Download
testing

Annexure 19 - JAL pre and post Net Worth

Download
testing

Annexure 11-Complaint Report

Download
testing

Secured Creditors Notice

Download
testing

Annexure 27 - JCCL Accounting Treatment

Download
testing

Annexure 18-JAL Capital Evolution

Download
testing

Annexure 17 - Details of Business

Download
testing

Annexure 23 - JCCL capital evolution

Download
testing

Complaint Report - BSE

Download
testing

Annexure 9-JAL Financials

Download
testing

Annexure 13-Undertaking certified by Auditor

Download
testing

Annexure 8 - JCCL Sh Pattern pre and post

Download
testing

NSE Observation Letter

Download
testing

Annexure 10-Cor Gov Report

Download
testing

Equity Notice

Download
testing

Annexure 5 - Fairness Opinion

Download
testing

Annexure 6 - UTCL Share Pattern pre and post

Download
testing

Annexure 13 - Complaint Report

Download
testing

Annexure 22 - JAL Capital Evolution

Download
testing

Annexure 26 - JAL Accounting Treatment

Download
testing

Annexure 7 - JAL pre and post Sh Pattern

Download
testing

Annexure 21-JAL Accounting Treatment

Download
testing

Annexure 9 - UTCL Financials

Download
testing

Annexure 24 - Undertaking

Download
testing

Unsecured Creditors Notice

Download
testing

Annexure 14-Brief Details

Download
testing

Annexure 19-Confirmation

Download
testing

Annexure 5-Fairness Opinion

Download
testing

Annexure 12 - CG Report

Download
testing

Board Resolution - Undertaking Approval

Download
testing

Annexure 8-UTCL Financials

Download
testing

Annexure 20-UTCL Accounting Treatment

Download
testing

Annexure 17-UTCL Capital Evolution

Download

Century Schemetesting

Postal Ballot Form

Download
testing

Annexure 16 to 17 - Networth-UTCL

Download
testing

BSE Covering Letter

Download
testing

Newspaper AD for hearing petition

Download
testing

Notice to Equity Shareholders

Download
testing

Annexure 6 to 8 - SHP

Download
testing

Newspaper Corrigendum

Download
testing

Annexure 4 - Audit Committee Report

Download
testing

NSE Observation Letter

Download
testing

Annexure 15 - Brief Particulars

Download
testing

NSE Complaint Report

Download
testing

Annexure 5 - Fairness Opinion

Download
testing

Annexure 21 - Turnover century

Download
testing

Annexure 20 - Confirmation by CS

Download
testing

Annexure 13 - Compliance Report

Download
testing

Voting Results and Scrutinizer Report

Download
testing

Notice to Preference Shareholders

Download
testing

Annexure 14 - Complaint Report

Download
testing

Annexure 1 - Scheme

Download
testing

Annexure 2 - Resolution

Download
testing

Annexure 11 to 12 - AuditorCertificate-UTCL

Download
testing

BSE Observation Letter

Download
testing

Newspaper Century Meetings

Download
testing

Annexure 3 - ValuationReport

Download
testing

BSE Complaint Report

Download
testing

Annexure 18 to 19 - Capital Evolution-UTCL

Download
testing

Notes to FS 30.06.18

Download
testing

Annexure 9 to 10 - AuditedFinancials

Download

Jaypee Scheme Gujarattesting

Annexure 2 - Board Resolution

Download
testing

Annexure 1 Certified True Copy of Board Resolution

Download
testing

Newspaper Notice of Hearing

Download
testing

Annexure 2 Scheme of Arrangement

Download
testing

Annexure 12 Audit Committee Report

Download
testing

Annexure 13 Undertaking from Board

Download
testing

Annexure 10 Confirmation by Company Secretary

Download
testing

Annexure 8 Auditors Net worth Certificate

Download
testing

Annexure 15 Complaint Report

Download
testing

Covering Letter

Download
testing

Annexure 4 - Report of Audit Committee

Download
testing

Annexure 7 - Shareholding Pattern Post Scheme of Arrangement

Download
testing

Annexure 11 Auditors certficate on Accounting Treatment

Download
testing

Annexure 1 - Scheme Part III

Download
testing

Annexure 9 Financials of Transferee and Transferor Company and Capital evolution

Download
testing

UltraTech CCM Notice - Secured Creditors

Download
testing

BSEObservation_Letter

Download
testing

Annexure 1 - Scheme Part II

Download
testing

NSEObservation_Letter

Download
testing

Annexure 16 Fairness Opinion from Merchant Banker

Download
testing

Annexure 6 Shareholding Pattern Pre Scheme of Arrangement

Download
testing

Annexure 1 - Scheme Part I

Download
testing

BSE Observation Letter

Download
testing

BSE - Covering letter and Check List

Download
testing

BSE_Complaint Report

Download
testing

Annexure 5 Brief details of Transferee and Transferor Company

Download
testing

BSE - Observation Letter

Download
testing

Complaint Report

Download
testing

Annexure 4 Valuation report

Download
testing

UltraTech CCM Notice - Equity

Download
testing

Annexure 1 - Scheme Part IV

Download
testing

Annexure 3 - Valuation Report

Download
testing

NSE - Observation Letter

Download
testing

Annexure 3 Rationale

Download
testing

Newspaper Ad_CCM

Download
testing

UltraTech CCM Notice - Unsecured Creditors

Download
testing

Annexure 14 Clause 49 Compliance

Download

Disclaimer

This section is intentionally retained in English language.

Loading....