ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക


വീട്വയറ ിംഗ്പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പാൾഈഇലക്്്ട ക്കൽ സുരക്ഷാ ന യമങ്ങൾ പാല ക്കുക

വീട്ടിൽവവദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷോ മുൻകരുതലുകൾ എടുമ്ക്കണ്ടത്പ്രധോനമോണ്. വവദ്യുതിയുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട അരകടങ്ങൾ മോരകമോമ്യക്കോവുന്നതിനോൽ, ഇലപ്്ിരക്വയറിിംഗ്മ് ോലികൾ പ്പെയ്യുമ്പോൾ പ്ശദ്ധിമ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഇലപ്്ിരക്കൽ മ് ോലികൾ പ്പെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രോലിമ്ക്കണ്ടെില പ്രധോന സുരക്ഷോ നുറുങ്ങുകൾ ഇതോ.

logo

Step No.1

നിങ്ങളുപ്പട വീട്ടിപ്പല എല്ലോ ഇലപ്്ിരക്കൽ മ് ോലികൾക്കുിം എമ്െോഴുിം ഒരു ര ിമ്േർഡ്ഇലപ്്ിരക്കൽ മ്കോൺപ്ടോ്റര ിൽ നിന്ന്ഉരമ്ദ്ശിം മ്തടുക.

Step No.2

 ഇലപ്്ിരക്കൽ മ് ോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്മുപ്നിങ്ങളുപ്പട ഇലപ്്ിരക്കൽ കണക്ഷൻസ്ഥലങ്ങൾആസൂപ്തണിം പ്പെയ്യുക.

Step No.3

എർത്തിിംഗ്ശരിയോയി നടത്തിയിട്ടുമ്ണ്ടോ എന്ന്നിങ്ങളുപ്പട എഞ്ചിനീയറുമോയിസ്ഥിരീകരിക്കണിം.

Step No.4

എല്ലോയ്മ്െോഴുിം ഒരു പ്രശസ്തപ്ബോൻഡിൽ നിന്ന്ഇലപ്്ിരക്കൽ പ്പമറ്റീരിയലുകൾ വോങ്ങുകയുിം ഓമ്രോ ഉൽെന്നത്തിലുിംഐഎസ്ഐ ടോഗുകൾ രരിമ്ശോധിക്കുകയുിം പ്പെയ്യുക. 

Step No.5

ഒരു മ്സോക്കറ്റിൽ വളപ്പരയധികിം മ് ോയിന്റുകമ്ളോ കണക്ഷൻ മ്രോയിന്ുറകമ്ളോ ഇപ്പല്ലന്ന്ഉറെോക്കുക. നിങ്ങളുപ്പട എല്ലോ ഇലപ്്ിരക്കൽ ഉരകരണങ്ങൾക്കുിം ഫ്യൂസുകൾ ഉരമ്യോഗിക്കുക

Step No.6

നിങ്ങളുപ്പട ഇലപ്്ിരക്കൽ കണക്ഷനുകൾ പ്പവള്ളിം, കടുത്തെൂട്, കുട്ടികൾക്ക് എത്തുന്ന ദ്ൂരിം എന്നിവയിൽ നിന്ന്അകറ്റി യോണ്സ്ഥോരിക്കുന്നത്എന്ന് ഉറെോക്കുക.

Step No.7

 

വയറുകപ്പളോന്നുിം തുറന്ന നിലയില്വിടരുത്. അവ അരകടകോരികളോയിരിക്കോിം. 

 

ലേഖനം പങ്കിടുക :


ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ  വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണച്ചിലവ് മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ


ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഓരോ ഭവന നിർമ്മാതാവും അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അമിത ബജറ്റില്ലാതെ അത് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ, എത്ര ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്, എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾ പലപ്പോഴും എത്ര ഇഎംഐ ആണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

പ്രോഡക്ട് പ്രെഡിക്ടർ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നയാൾ ശരിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണാൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

logo

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

ഒരു ഭവന നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ സ്റ്റോർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.

logo

Loading....