ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക

hgfghj

Quality of home, will be no.1, only when the cement used is no.1

logo


ഭവന വായ്പയ്ക്കുള്ള ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

നിർമ്മാണ ചെലവ് (₹)
₹{{prettify(cost)}}/-
ഭവന വായ്പാ തുക (₹) ലക്ഷങ്ങളിൽ
₹{{prettify(amount)}}
എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പലിശ നിരക്ക് (%)
{{interestRate}}%
എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വായ്പ കാലാവധി
{{tenure}}
എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
{{endYear}}
Tentive Timeline
{{timeline}}
എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വായ്പ ഗഡുക്കള്‍
₹{{prettify(emiAmount)}}
അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശ
₹{{prettify(totalInterest)}}

മൊത്തം പേയ്മെന്റ്

(മുതല്‍ + പലിശ)

₹{{prettify(totalPayable)}}
മൊത്തം പേയ്മെന്റിന്റെ ഇടവേള
ഗഡുക്കള്‍ എന്നുമുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ
വർഷം

മുതല്‍ പട്ടിക
(A)

പലിശ പട്ടിക
(B)

മൊത്തം പേയ്മെന്റ്
(A+B)

ബാലൻസ് ഇന്നുവരെ അടച്ച വായ്പ
പ്രിന്‍റ് ചെയ്യണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ കണക്കുകൂട്ടലിലേക്ക് ഒരു കസ്റ്റം ലിങ്ക് പങ്കിടണോ (നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നമ്പറുകളും മുൻകൂട്ടി പൂരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട്)Loading....