தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்


வீட்டு வயரிங் திட்டமிடும் ப ரது இந்த மின் ரதுகரப்பு விதிகளைப் ின் ற்றுங்கள

வீட்டில் மின்சாரம் த ாடர்புடடய பணிபுாியும் பபாது பாதுகாப்பு முன்தெச்சாிக்டக நடவடிக்டககடள எடுக்க பவண்டியது அவசியம். மின்சாரம் த ாடர்பாெ விபத்துக்கள் உயிாிழப்டப ஏற்படுத்தும் என்ப ால், மின் வயாிங் பணியின் பபாது எச்சாிக்டகயாக இய௃க்க பவண்டும். இப ா, வீட்டில் எலக்ட்ாிக்கல் பவடல தசய்யும் பபாது நீங்கள் பின்பற்ற பவண்டிய சில முக்கியமாெ பாதுகாப்பு குறிப்புகள

logo

Step No.1

உங்கள் வீட்டில் அடெத்து எலக்ட்ாிக்கல் பவடலகளும் எப்பபாதும் ப ிவு தசய்யப்பட்ட மின் ஒப்பந் ாராிடம் ஆபலாசடெ தபற்று பமற்தகாள்ள பவண்டும்

Step No.2

மின் பவடலடயச் தசய்வ ற்கு முன் உங்கள் மின் இடணப்பு வர பவண்டிய இடங்கடளத் ிட்டமிடுங்கள். 

Step No.3

எர்த்டிங் சாியாக தசய்யப்பட்டுள்ள ா என்பட உங்கள் எஞ்சிெியாிடம் உறு ிப்படுத் ிக் தகாள்ள பவண்டும்.

Step No.4

எப்தபாழுதும் ஒய௃ புகழ்தபற்ற பிராண்டிலிய௃ந்து எதலக்ட்ாிக்கல் தபாய௃ட்கடள வாங்கவும் மற்றும் ஒவ்தவாய௃ யாாிப்பிலும் ISI முத் ிடர உள்ள ா எெச் சாிபார்க்கவும்.

Step No.5

ஒய௃ சாக்தகட்டில் அ ிகப்படியாெ ஜாய்ண்ட்கள் அல்லது கதெக்சன் பாய்ண்ட்கள் இல்லா வடகயில் பார்த்துக் தகாள்ளவும். உங்கள் அடெத்து மின் சா ெங்களுக்கும் ஃப்யூஷ் பயன்படுத் வும்.

Step No.6

உங்கள் மின் இடணப்புகள் ண்ணீர், அ ிக தவப்பம் மற்றும் குழந்ட களுக்கு எட்டா தூரத் ில் அடமக்கப்படுவட உறு ிப்படுத் ிக் தகாள்ளவும்.

Step No.7

 

மின்சார ஓயர்கடள இடணக்காமல் விட்டு விடா ீர்கள். அடவ ஆபத்ட ஏற்படுத் லாம். 

 

கட்டுரையைப் பகிரவும் :


தொடர்புடைய கட்டுரைகள்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட வீடியோக்கள்  வீட்டு கட்டுமானத்திற்கான


செலவு கால்குலேட்டர்

வீடு கட்டும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கனவு வீட்டைக் கட்ட விரும்புகிறார்கள், ஆனால் அதிக பட்ஜெட் செலவு செய்யாமல் அவ்வாறு செய்யுங்கள். 

logo

EMI கால்குலேட்டர்

ஒரு வீட்டுக்கடன் வாங்குவது என்பது வீடு கட்டுவதற்கான பணத்தைப் பெறும் வழிகளில் சிறந்த ஒன்றாகும். ஆனால் அதற்கு எவ்வளவு EMI கட்ட வேண்டும் என்ற கேள்வியை எங்களிடம் அடிக்கடி கேட்கிறார்கள்.

logo

தயாரிப்பு முன்னறிவிப்பாளர்

ஒரு வீட்டைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான ஆரம்ப கட்டங்களில் சரியான தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது வீடு கட்டுபவருக்கு முக்கியம்.

logo

ஸ்டோர் லொக்கேட்டர்

ஒரு வீடு கட்டுபவருக்கு, வீடு கட்டுவது பற்றிய அனைத்து மதிப்புமிக்க தகவல்களையும் பெறக்கூடிய சரியான கடையை கண்டுபிடிப்பது முக்கியம்.

logo

Loading....