అందుబాటులో ఉండు

మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాన్ని పొందండి

చెల్లుబాటు అయ్యే వర్గాన్ని ఎంచుకోండి

మీ ఉప-కేటగిరీని ఎంచుకోండి

acceptence

దయచేసి తదుపరి కొనసాగించడానికి ఈ పెట్టెను ఎంచుకోండి


ఇంటివ ైర ంగ్తు తృలా న్ చేస్తు న్నప్ప఩డు ఈ ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టరరూల్్తు అన్తస్ర ంచండి

ఇంటలా విద్తుత్తు తో ప్తుచేసేటప్ప఩డు భద్రతా జాగ్రత్ులు తీస్తక్టోవడం చాలా ముఖ్ుం. విద్తుత్తు స్ంబంధిత్ ప్రమాదాలు తృలర ణాంత్కం క్టలవచతు క్టలబటిర, విద్తుత్ వ ైర ంగ్ ప్తు స్మయంలో జాగ్రత్ుగల ఉండాలి. ఇంటలా ఎలక్ట్రికల్ ప్తు చేసేటప్ప఩డు మీరు త్ప్఩క అన్తస్ర ంచాలి్న్ క్టొతున ముఖ్ుమ ైన్ భద్రతా చిటకాలు ఇకాడ ఉనానయ

logo

Step No.1

మీ ఇంటలా మీ అతున ఎలక్ట్రికల్ ప్న్తల క్టోస్ం ఎలాప్ప఩డూ ర జిస్రర్డ్ఎలక్ట్రికల్ క్టలంటకర కరర్డ న్తండి స్లహా తీస్తక్టోండ

Step No.2

ఎలక్ట్రికల్ ప్తుతు చేప్టటరముంద్త మీ ఎలక్ట్రికల్ కన క్షన్ స్ల఩ట్లన్త తృలా న్ చేయండి.

Step No.3

ఎర ుంగ్ స్ర గలా జర గ ందోలేదోమీరు త్ప్఩తుస్ర గల మీ ఇంజతూర్డతో ధృవీకర ంచాలి.

Step No.4

ఎలా ప్ప఩డూ ప్రసిద్ధబకర ండ్ న్తండిఎలక్ట్రికల్ మ టీర యల్లన్త క్టొన్తగోలు చేయండిమర యు ప్రతి ఉత్఩తిు఩ ై ISI టకుగ్ల క్టోస్ం త్తుఖీ చేయండి.

Step No.5

ఒక స్లక్టెట్లో చాలా ఎకుావ క్టీళ్ళు లేదా కన క్షన్ తృలయింట్లు లేవతు తురలధ ర ంచతక్టోండి. మీ అతున ఎలక్ట్రికల్ ఉప్కరణాలకు ఫ్యుజ్లన్త ఉప్యోగ ంచండి.

Step No.6

మీ ఎలక్ట్రికల్ కన క్షన్లు తూరు, విప్రీత్మ ైన్ వేడి మర యు ఩ిలాలకు అంద్తబకటులో లేకుండా ఉండేలా చూస్తక్టోండి.

Step No.7

 

ఎలాంటినేక్టెడ్ వ ైరాన్త వదిలివేయవద్తు. అవి ప్రమాద్కరమ ైన్వి క్టలవచతు.

 

కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి :


సంబంధిత కథనాలు
సిఫార్సు చేయబడిన వీడియోలుగృహ నిర్మాణానికి ఉపకరణాలు


ఖర్చు కాలిక్యులేటర్

ప్రతి ఇంటిని నిర్మించేవారు తమ కలల ఇంటిని నిర్మించాలనుకుంటున్నారు, కాని అధిక బడ్జెట్‌కు వెళ్లకుండా అలా చేస్తారు. 

logo

emi కాలిక్యులేటర్

గృహ-రుణం తీసుకోవడం అనేది గృహనిర్మాణానికి ఆర్థిక మార్గంగా చెప్పవచ్చు, కాని గృహనిర్మాణదారులు వారు ఎంత EMI చెల్లించాలో తరచుగా అడుగుతారు.

logo

ప్రొడక్ట్ ప్రిడిక్టర్

ఇంటిని నిర్మించే ప్రారంభ దశల్లో గృహ నిర్మాణదారు సరైన ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

logo

స్టోర్ కాలిక్యులేటర్

ఇంటి బిల్డర్ కోసం, ఇంటి భవనం గురించి విలువైన సమాచారాన్ని పొందగలిగే సరైన దుకాణాన్ని కనుగొనడం చాలా ముఖ్యం.

logo

Loading....