ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ


ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಯ ಴ೆೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್಺ಾನ್ ಮ಺ಡನ಴಺ಗ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸನರಕ್ಷತ಺ ನಿಯಮ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಸಿ

ಮ್ನೆಯಲ್ಲಾಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮ಺ಡಿಸನ಴಺ಗ ಸನರಕ್ಷತ಺ ಮ್ನನೆುಚ್ಚರಕೆಗಳನ್ನು ಴ಹಿಸನ಴ುದನ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಮ್ನಖ್ಯ಴಺ಗಿರನತ್ತದೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಴ೆೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ಴ನ್ನು ಮ಺ಡಿಸನ಴಺ಗ ನ಺಴ು ಎಚ್ಚರಕೆಯಿಂದ ಇರಬೆೇಕನ ಏಕೆಿಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಪಘಾತ್ಗಳು ಮ಺ರಣ಺ಿಂತಿಕ಴಺ಗಿರಬಹನದನ. ಮ್ನೆಯಲ್ಲಾಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮ಺ಡಿಸನ಴಺ಗ ನಿೇ಴ು ಪ್಺ಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ಟ್ರರನ಴ ಕೆಲ಴ು ಪರಮ್ನಖ್ ಸನರಕ್ಷತ಺ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಾ಴ೆ

logo

Step No.1

ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಯ ಎಲ಺ಾಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗ಺ಗಿ ಯ಺಴಺ಗಲೂ ರಜಿಸಟರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ಺ಿಂಟ್಺ರಕಟರ್ನ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯರ.

Step No.2

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ಴ನ್ನು ಆರಿಂಭಿಸನ಴ ಮೂದಲನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಪಕ್ದ ಸಥಳಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿಕೊಳಿಿ.

Step No.3

ಅತಿ್ಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರಯ಺ಗಿ ಮ಺ಡಲ಺ಗಿದೆಯೆ ಎಿಂದನ ನಿಮ್ಮ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್ನೊಿಂದಿಗೆ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಿಿ.

Step No.4

ಯ಺಴಺ಗಲೂ ಑ಿಂದನ ಹೆಸರ಺ಿಂತ್ ಬ಺ರಿಂರ್ಡನಿಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ಺ಮ್ಗಿರಗಳನ್ನು ಖ್ರೇದಿಸಿ ಮ್ತ್ನತಪರತಿಯೊಿಂದರ ಮೇಲೆ ಐಎಸ್ಐ ಮ಺ರ್ಕ್ ಇದೆಯೆ ಎಿಂದನ ಪರಶೇಲಸಿ.

Step No.5

಑ಿಂದನ ಸ಺ಕೆಟ್ನ್ಲ್ಲಾಬಹಳಷ್ನಟ ಜ಺ಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥ಴಺ ಸಿಂಪಕ್ದ ಪ್಺ಯಿಂಟ್ಗಳು ಇರದಿಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳಿಿ. ಎಲ಺ಾಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗ಺ಗಿ ಫ್ಯಯಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.

Step No.6

ನಿಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಪಕ್ಗಳು ನಿೇರನ, ವಿಪರೇತ್ ಬಿಸಿ ಮ್ತ್ನತಮ್ಕಕಳಿಗೆ ಸಿಗನ಴ ಜ಺ಗದಿಿಂದ ದೂರವಿರನ಴ಿಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳಿಿ.

Step No.7

 

ಎಲ್ಲಾಯೂ ಸಹ ಴ೆೈರ್ಗಳ ಹೊರಗೆ ಕ಺ಣದಿಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳಿಿ. ಅ಴ು ಅಪ್಺ಯ಴ನ್ನು ಉಿಂಟನ ಮ಺ಡಬಹನದನ

 

ಲೇಖನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ :


ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು  ಮನೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್


ವೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಬಜೆಟ್‌ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟರ್

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

logo

ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತೆಕಾರಕ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

logo

Loading....