संपर्क करा

तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवा

वैध श्रेणी निवडा

तुमचा उप-संवर्ग निवडा

acceptence

पुढे जाण्यासाठी कृपया हा बॉक्स चेक करा


घराच्या वायररिंगचेनियोजि करतािा ववजेच्या सरु क्षऺततवेवषयी हे ननयम पाळा

घरी वळजेच्या बाबतीत काम करताना शरु क्षसततवेळवयी खबरदारी घेणे मषत्त्ळाचे अशते. इऱेक्ट्रिक ळायररिंगचे काम करताना आऩण ख ू ऩ शाळध अशऱे ऩाहषजे, कारण वळजेऴी शिंबिंधधत अऩघात जीळघेणे ठरू ऴकतात. घराचे वळजेशिंबिंधीचे काम करताना तु म्षी शरु क्षसततवेळवयीचे जे मषत्त्ळाचे ननयम ऩालऱे ऩाहषजेत त्यावळवयीच्या काषी उऩयर ुत शच ू ना अऴा आषेत:

logo

Step No.1

तु मच्या घराच्या वळजेशिंबिंधीच्या शळव कामाशाठी नेषमी नोंदणीक ृत इऱेक्ट्रिकऱ कााँिॅरटरचा शल्ऱा घ्या.

Step No.2

इऱेक्ट्रिक काम शरू ु करण्याऩळ ू ी तु मच्या वळजेच्या कनेरऴनच्या जागेचे ननयोजन करा.

Step No.3

अधथिंग नीटऩणे के ऱे गेऱे आषे कक िं ळा काय ह्याची तु मच्या इिंक्ट्जननअरकडू न खात्री करून घेतऱी ऩाहषजे.

Step No.4

नेषमीच नामळिंत ब्राँडचे इऱेक्ट्रिकऱ शाहषत्य खरेदी करा आणण प्रत्येक उत्ऩादनाळर आयएशआय टॅग आषे का ते तऩाशन ू ऩषा.

Step No.5

एकाच शॉके टमध्ये ख ू ऩ शािंधे कक िं ळा कनेरऴन ऩॉईंट्श नशतीऱ ह्याची कालजी घ्या. तु मच्या शळव वळद्यतु उऩकरणािंशाठी फ्यज ू ेशचा ळाऩर करा.

Step No.6

तु मच्या वळजेच्या जोडण्या ऩाणी, अत्यिंत उष्णता यािंऩाशन ू दरू आणण मऱ ु े ऩोषोचणार नाषीत अऴा हठकाणी अशल्याची खातरजमा करा.

Step No.7

 

क ु ठेषी उघड्या ळायर शोडू नका. त्या धोकादायक अशूऴकतात. 

 

लेख शेअर करा :


संबंधित लेख
शिफारस केलेले व्हिडिओघर बांधणीसाठी बांधकाम खर्च कॅल्क्युलेटर


खर्च कॅल्क्युलेटर

प्रत्येक गृह निर्मात्याला बजेटला न ओलांडता त्यांचे स्वप्नवत घर बांधायचे असते. कॉस्ट कॅल्क्युलेटर वापरुन, तुम्ही कुठे आणि किती खर्च करू शकता याची तुम्हाला चांगली कल्पना येईल.

 

logo

ईएमआय कॅल्क्युलेटर

गृह-कर्ज घेणे हा एक घराच्या बांधकामाला अर्थसहाय्य करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे परंतु गृह निर्माते नेहमी त्यांना किती ईएमआय भरावे लागतील हे विचारतात. ईएमआय कॅल्क्युलेटरद्वारे तुम्ही अंदाज काढू शकता जो तुम्हाला बजेटचे अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजन करण्यात मदत करेल.

logo

प्रॉडक्ट प्रेडिक्टर

घराच्या निर्मितीच्या सुरुवातीच्या काळात घर निर्मात्याने बांधकामाची योग्य उत्पादने निवडणे महत्वाचे आहे. तुमचे घर बांधताना कोणत्या उत्पादनांची आवश्यकता असेल हे पहाण्यासाठी प्रोडक्ट प्रेडिक्टरचा अंदाज घ्या.

logo

स्टोअर लोकेटर

घर बांधणा-यायासाठी घर बांधणीची सर्व मौल्यवान माहिती मिळू शकण्याच्या दृष्टीने योग्य स्टोअर शोधणे महत्वाचे आहे.   घर बांधणीच्या अधिक माहितीसाठी स्टोअर लोकेटर वैशिष्ट्य वापरा आणि आमच्या स्टोअरला भेट द्या.

logo

Loading....