ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുകഒറ്റ
നോട്ടത്തിൽ
നാഴികക്കല്ലുകൾ

സ്വാഭാവികവും അസ്വാഭാവികവുമായ വളർച്ചയുടെ പുതിയ രീതിയിൽ ഉല്പാദനശേഷി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു


Mid 1980

ഗ്രാസിം സിമെന്റ്റ് (വിക്രം സിമെന്റ്റ്), ഇന്ത്യൻ റയോൺ (രാജശ്രീ സിമെന്റ്റ്) എന്നിവയ്ക്കായി ആദ്യ സിമെന്റ്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചു 

1998

ഇന്ത്യൻ റയോൺ ഗ്രാസിം സിമെന്റ്റ് എന്നിവയുമായുള്ള ലയനം ശേഷി: 8.5 MTPA

2003

ശേഷി: 14.12 MTPA

2004

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്‍മാർട്ട് സിമെന്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു സിമെന്റ്റ് ശേഷി – 52 MTPA

2008

SDCCL ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് പ്രൊജെക്ടുകൾ ബ്രൗൺഫീൽഡ് വികസനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു -ചുരുങ്ങിയ സിമെന്റ്റ് ശേഷി : 48.9 MTPA

2010

L&T യുടെ സിമെന്റ്റ് വ്യവസായം ഏറ്റെടുക്കുന്നു: അൾട്രാടെക്ക് സിമെന്റ്റ് ലിമിറ്റഡ്. സിമെന്റ്റ് ശേഷി: 30.04 MTPA + 1.08 MTPA (SDCCL)

2012

ഛത്തിസ്‌ഗർ, കർണാടകം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് എക്സ്പാൻഷൻ,മഹാരഷ്ട്രയിലെ ഹോട്ഗിയിൽ പുതിയ ഗ്രൈൻഡിങ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു.രാജശ്രീയിൽ 1.5 MT , കർണാടകം തുറമുഖം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് 0.5 MT ശേഷിയുള്ള ബൾക്ക് ടെർമിനൽ കൊച്ചിയിൽ

2013

ഒറീസയിലെ ജർസിഗുഡയിൽ 1.6 MT ശേഷിയുള്ള പുതിയ ഗ്രൈൻഡിങ് യൂണിറ്റ്.ഗുജറാത്തിലെ വനക്ബോറിയിൽ 4.8 MT ശേഷിയുള്ള സേവാഗ്രാം, GU എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തു. സിമെന്റ്റ് ശേഷി 62 MPTA

2014

ജർസിഗുഡയിൽ 1.6 MT ശേഷിയുള്ള പുതിയ ഗ്രൈൻഡിങ് യൂണിറ്റ്. ജൈപീ സിമന്റിന്റെ സേവാഗ്രാം, വനക്ബോറി എന്നിവിടങ്ങളിലെ യൂണിറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തു (4.8 MPTA)

2016

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള സിമെന്റ്റ് കമ്പനി. സിമെന്റ്റ് sehsi 66.3 MTPA മാർച്ച്: ജജ്ജാർ,ഡങ്കുനി, പാടലീപുത്ര എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗ്രൈൻഡിങ്‌പ്ലാന്റുകൾ.

2017

ജൈപീ സിമെന്റ്റ് വ്യവസായം ഏറ്റെടുത്തു (21.2 MTPA) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിമെന്റ്റ് കമ്പനി ലോകത്തിൽ തന്നെ (ചൈനയൊഴിച്ച്) 4 മത്തെ സ്ഥാനം. സിമെന്റ്റ് ശേഷി: 93 MTPA

2018

ദറിൽ ഇന്റെഗ്രറ്റിഡ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു (3.5 MPTA) ബിനാനായ സിമന്റിങ്ങാ സിമെന്റ്റ് വ്യവസായം ഏറ്റെടുത്തു (6.25 MTPA) സിമെന്റ്റ് ശേഷി: 102.75 MTPA

2019

സെഞ്ച്വറി ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽസ് & ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സിമെന്റ്റ് വ്യവസായം അൾട്രാ ടെക്ക് സിമന്ററിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു ചൈനയൊഴിച്ചു ആഗോളതലത്തിൽ, ഒരു രാജ്യത്തു മാത്രമായി 100 MTPA ശേഷിയുള്ള ആദ്യ കമ്പനിയായി അൾട്രാടെക്ക് മാറി. സിമെന്റ്റ് ശേഷി: 116.75 MTPA

2020

12.8 MTPA  ശേഷി വിപുലീകരണത്തിന് 5,477 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം. ഏറ്റവും പുതിയ വിപുലീകരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ശേഷി 136.25 MTPA യായി ഉയരും.

2021

സസ്റ്റെയിനബിലിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ബോണ്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ 400 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ സമാഹരിച്ചു. സസ്റ്റെയിനബിലിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ബോണ്ട് ഇറക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയും ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയുമാണ് അൾട്രാ ടെക്ക്.

Loading....