સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો

તમારી પેટા કેટેગરી પસંદ કરો

acceptence

આગળ વધવા માટે કૃપા કરીને આ બૉક્સને ચેક કરો


ઘરના ળાયરરિંગનું આયોજન કરતી ળખતેઆ ઇ઱ેક્ટ્રિક઱ શ઱ામતીના નનયમોનું ઩ા઱ન કરો

ઘરે જ્યારે ઇ઱ેક્ટ્રિનશટી શાથેકામ ઩ાર ઩ાડી રહ્ાું ષોઇએ ત્યારે શ઱ામતીને઱ગતી શાળચેતીઓ ઱ેળી ખફૂ જ મષત્ળની ફની જાય છે. ઇ઱ેક્ટ્રિક ળાયરરિંગનું કામ કરતી ળખતેવ્યક્રતએ શનળ઴ેવ શાળચેતી રાખળી જોઇએ, કારણ કે, ઇ઱ેક્ટ્રિનશટી શફું નુંધત અકસ્માતો ઘાતક શાબફત થઈ ઴કે છે. અષીં શ઱ામતીને઱ગતાું કેટ઱ાક મષત્ળના સ ૂચનો આ઩ળામાું આવ્યાું છે, જેનું ઩ા઱ન ઘરેઇ઱ેક્ટ્રિક઱ કામ કરી રહ્ાું ષો ત્યારે કરવું જોઇએ.

logo

Step No.1

ઘરે તમારા તમામ ઇ઱ેક્ટ્રિક઱ કામો માટેષુંમે઴ા રજજસ્ટર થયે઱ા ઇ઱ેક્ટ્રિક઱ કોન્ટ્િારટર ઩ાશેથી શ઱ાષ ઱ો.

Step No.2

ઇ઱ેક્ટ્રિકનું કામ ઴રૂ કરતાું ઩ષ઱ે ાું તમારા ઇ઱ેક્ટ્રિક઱ કનેર઴નની જગ્યાઓનું આયોજન કરી ઱ો.

Step No.3

તમારા ઘરમાું અનથિંગ ફરોફર કરળામાું આવ્્ું છેકેનષીં તેની પષ્ ટી તમારા એન્ન્ટ્જનીયર ઩ાશેથી મેલળી ઱ો.

Step No.4

ષુંમે઴ા પ્રનતક્ટ્ષ્િત બ્રાન્ટ્ડની ઇ઱ેક્ટ્રિક઱ શામગ્રી જ ખરીદો અનેપ્રત્યેક ઉત્઩ાદન ઩ર આઇએશઆઈનો ટૅગ છેકેનષીં તેચકાશો.

Step No.5

એક જ શોકેટમાુંથી ઘણાું ફધાું શાધું ા કેકનેર઴ન ઩ોઇન્ટ્્શ ના ષોય તેની ખાતરી કરો. તમારા તમામ ઇ઱ેક્ટ્રિક઱ એપ્઱ાયેક્ન્ટ્શશ માટેપયઝ નો ઉ઩યોગ કરો.

Step No.6

તમારા ઇ઱ેક્ટ્રિક઱ કનેર઴નો ઩ાણી, અનત઴ય ગરમી અનેફાલકોની ઩ષોંચથી દૂર રાખળામાું આવ્યાું ષોય તેની ખાતરી કરો.

Step No.7

 

કોઈ ઩ણ ળાયરોનેખલ્ ઱ા ત્યજ઴ો નષીં. તેખફૂ જ ખતરનાક શાબફત થઈ ઴કેછે.

 

લેખ શેર કરો :


સંબંધિત લેખો
ભલામણ કરેલ વિડિઓઝ  મકાન બાંધકામ માટે અંદાજ આપતા સાધનો


કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટર

દરેક ઘર-નિર્માતા પોતાનું સ્વપ્ન ઘર બનાવવાનું ઇચ્છે છે પરંતુ વધારે બજેટ કર્યા વિના આવું કરે છે. ખર્ચ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને, તમને ક્યાં ખર્ચ થશે અને કેટલું ખર્ચ થશે તેનો વધુ સારો વિચાર તમને મળશે.

logo

ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર

હોમ-લોન લેવી એ ઘર બનાવવાની નાણા માટેની શ્રેષ્ઠ રીતોમાંની એક છે પરંતુ ઘર-બિલ્ડરો વારંવાર પૂછે છે કે તેમને કેટલી EMI ચૂકવવાની રહેશે. ઇએમઆઇ કેલ્ક્યુલેટર સાથે, તમે એક અંદાજ મેળવી શકો છો જે તમને તમારા બજેટની વધુ સારી રીતે યોજના બનાવવામાં મદદ કરશે.

logo

પ્રોડક્ટ પ્રેડિક્ટર

ઘરના નિર્માતા માટે ઘર બનાવવાની શરૂઆતના તબક્કા દરમિયાન યોગ્ય ઉત્પાદનોની પસંદગી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. તમારું ઘર બનાવતી વખતે કયા ઉત્પાદનોની જરૂર પડશે તે જોવા માટે ઉત્પાદન આગાહીનો ઉપયોગ કરો.

logo

સ્ટોરલોકેટર

ઘરના નિર્માતા માટે, યોગ્ય સ્ટોર શોધવાનું મહત્વપૂર્ણ છે જ્યાં કોઈ ઘરના નિર્માણ વિશેની બધી મૂલ્યવાન માહિતી મેળવી શકે. ઘરના નિર્માણ વિશેની વધુ માહિતી માટે સ્ટોર લોકેટર સુવિધાનો ઉપયોગ કરો અને અમારા સ્ટોરની મુલાકાત લો.

logo

Loading....