വീടിൻറെ കെട്ടിടം ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക

സമ്പർക്കം പുലർത്തുക


രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫിസ്

"ബി" വിങ്, 2മത് ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093, ഇന്ത്യ

 +91-22-66917800

 +91-22-66928109

  www.ultratechcement.com

  1800 210 3311

ഷെയർഹോൾഡർ സേവനങ്ങൾ

ശ്രീ. കമൽ രതി/മിസ് .സ്വാതി പാട്ടീൽ "ബി" വിങ്, 2മത് ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093, ഇന്ത്യ

 +91-22-66917800

 sharesutcl@adityabirla.com

നിയമ വിഭാഗം

സുശീൽ കുമാർ പഥക് "ബി" വിങ്, 2മത് ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093, ഇന്ത്യ

 +91-22-66917800

 ultratech.communication@adityabirla.com

റെഡി മിക്സഡ് കോൺക്രീറ്റ്

ലവിന ഡിസൂസ "ബി" വിങ്, 2മത് ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093, ഇന്ത്യ

 022-66917260

  1800 210 3311

 lavina.dsouza@adityabirla.com

 ultratech.concrete@adityabirla.com

സിമന്റ് വിപണനം/ യു ബി എസ്

അവ്ജിത് ചക്രവർത്തി "ബി" വിങ്, 2മത് ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093,ഇന്ത്യ

 66917360/66928400

 1800 210 3311

 avijit.chakravarty@adityabirla.com

നിർമ്മാണ ഉത്പന്ന വിഭാഗം

അക്ഷിത് തൽവാർ അൾട്രാടെക് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രൗണ്ട്. ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ, മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ് അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093

 1800 210 3311

 ultratech.care@adityabirla.com


ഓഫിസ് സ്ഥലങ്ങൾ