ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുകഭിത്തികളിലെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗും അതിന്റെ ഇനങ്ങളും: ഒരു സമ്പൂർണ മാർഗദർശി

ചെലവേറിയ റിപ്പയർ ജോലികൾ ഒഴിവാക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും നിങ്ങളുടെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഭിത്തികൾ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത് നിർണായകമാണ്. ഭിത്തികളിലെ ഈർപ്പം കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കുകയും പൂപ്പൽ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മൂല്യം കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഭിത്തികളിലെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിന് പലവിധ രീതികൾ ലഭ്യമാണ്, ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബഡ്ജറ്റുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ബ്ലോഗിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭിത്തികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയാർജിച്ചതും ഫലപ്രദവുമായ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് രീതികൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം.

Share:


ചെലവേറിയ റിപ്പയർ ജോലികൾ ഒഴിവാക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും നിങ്ങളുടെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഭിത്തികൾ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത് നിർണായകമാണ്. ഭിത്തികളിലെ ഈർപ്പം കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കുകയും പൂപ്പൽ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മൂല്യം കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഭിത്തികളിലെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിന് പലവിധ രീതികൾ ലഭ്യമാണ്, ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബഡ്ജറ്റുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ബ്ലോഗിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭിത്തികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയാർജിച്ചതും ഫലപ്രദവുമായ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് രീതികൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം.എന്താണ് വാൾ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്?

ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തികൾക്കുള്ളിലൂടെ വെള്ളം പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാങ്കേതികതയാണ് വാൾ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്. പലവിധ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് വസ്തുക്കളുടെ പ്രയോഗവും വെള്ളത്തെ പുറത്തുനിർത്തുന്ന ഒരു വാട്ടർപ്രൂഫ് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും കനത്ത വർഷപാതം, ഉയർന്ന ആർദ്രത, അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പത്തിന്റെ മറ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഈ സംരക്ഷണമാർഗം വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 

പുറത്തും അകത്തുമുള്ള ഭിത്തികളിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോർച്ച, ഈർപ്പം, പൂപ്പൽ വളർച്ച, ഘടനാപരമായ കോട്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ ഫലപ്രദമായ സുരക്ഷാസംവിധാനമായി ഇത് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭിത്തികൾ അടച്ച് വെള്ളം കടന്നുകയറുന്നതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട്, ഭിത്തികൾ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ സമഗ്രത നിലനിർത്താനും ഘടനയ്ക്ക് ദീർഘകാല ഈട് ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കും.


വാൾ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ1. വെള്ളം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കോട്ടങ്ങൾക്കെതിരെ സംരക്ഷണം

വെള്ളം കടന്നുകയറാതെ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭിത്തികളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറ്റുവീഴുന്നത് തടയുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് ഘടനാപരമായ ഘടകങ്ങളുടെ നാശം, ഹാനി, അധ:പതനം എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും കനത്ത വർഷപാതം, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ സംരക്ഷണം വളരെ നിർണായകമാണ്. 

 

2. പൂപ്പൽ വളർച്ച തടയുന്നു 

നനവുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ പരിസരങ്ങൾ പൂപ്പലിന്റെ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്, ഇത് അകത്തുള്ള വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ആരോഗ്യം അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഭിത്തികളിലെ വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് ഈർപ്പം ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് ഭിത്തികളിലും മറ്റ് ഉപരിതലങ്ങളിലും പൂപ്പലിന്റെ വളർച്ചാപുഷ്ടിക്ക് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

 

3. ഘടനാപരമായ സമഗ്രത അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു 

ഭിത്തികളിൽ വെള്ളം കടന്നുകയറുന്പോൾ, അത് കാലക്രമേണ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ സമഗ്രതയെ ദുർബലമാക്കാം. വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഭിത്തികളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ബാഹ്യശക്തികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഘടനയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

4. ചെലവു കുറഞ്ഞ പരിഹാരം 

ഭിത്തികളുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിലെ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം സാരവത്തായി തോന്നുമെങ്കിലും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതൊരു ചെലവ് കുറഞ്ഞ പരിഹാരമാണെന്ന് തെളിയുന്നു. വെള്ളം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കോട്ടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലൂടെ,  കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് ചെലവേറിയ റിപ്പയറുകളും പരിപാലനവും ഒഴിവാക്കാനാകും, ആത്യന്തികമായി കെട്ടിടത്തിന്റെ ആയുസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം ലാഭിക്കപ്പെടുന്നു. 

 

5. മെച്ചപ്പെട്ട ഊർജ കാര്യക്ഷമത 

കെട്ടിടത്തിലെ മികച്ച ഊർജ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിന് സംഭാവന ചെയ്യാനാകും. ഭിത്തികളിലെ വിള്ളലുകളും വിടവുകളും അടയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, ഇത് വായു ചോർച്ച കുറയ്ക്കുകയും തെർമൽ ബ്രിഡ്ജിംഗിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ചൂടാക്കൽ, തണുപ്പിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

 

6. വസ്തുവിന്‍റെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു 

ഉത്തമമായ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സംവിധാനമുള്ള, നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനെത്തുന്നവരെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്നു. ഇത് കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി വില്പനയ്ക്കായി വിപണിയിൽ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രധാന സെല്ലിങ് പോയിന്റായി മാറിയേക്കാം. ഭിത്തിയുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് എന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതവും സുഖപ്രദവുമായ ജീവിത/തൊഴിൽ സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന വിവേകപൂർവമായ ഒരു നിക്ഷേപം കൂടിയാണ്. ഇത് ഒരു പുതുനിർമാണമോ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടമോ ആകട്ടെ, ഭിത്തികളിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഈ സംരക്ഷണ സംവിധാനം ഒരു ആഡംബരത്തേക്കാൾ ഒരു ആവശ്യകതയാണെന്ന് സുവ്യക്തമാക്കുന്നു.


വാൾ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഇനങ്ങൾ

ഭിത്തികളിലെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനെ വിശാലമായി രണ്ട് പ്രധാന ഇനങ്ങളായി വർഗീകരിക്കാം: പുറത്തുള്ളതും അകത്തുള്ളതുമായ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്. ഓരോ ഇനത്തിലും വിഭിന്നമായ രീതികളും വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളും കണ്ടീഷനുകളും നിറവേറ്റുന്നു.

 

 

1. പുറത്തുള്ള ഭിത്തികളുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ഈർപ്പത്തിന്റെ ഹാനികരമായ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് കെട്ടിടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പുറംഭിത്തികളിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് നിർണായകമാണ്. സംരക്ഷിത പാളി വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കെമിക്കലുകൾ പുറംഭിത്തികൾക്ക് അവയുടെ ദൃശ്യചാരുത നിലനിർത്താനും വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രബലമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

 

എ) സിമന്റ് അധിഷ്ഠിത വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്പുറത്തുള്ള ഭിത്തികളിൽ സിമന്റ് അധിഷ്ഠിത വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സംയുക്തങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള പ്രയോഗം ഈ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സംയുക്തങ്ങൾ കട്ടിയുള്ളതും സംരക്ഷണപരവുമായ പാളിയായി മാറുന്നു, അത് ഭിത്തികളിലേക്ക് വെള്ളമൂറുന്നത് തടയുന്നു. സിമന്റ് അധിഷ്ഠിത വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് വളരെ ഈടു നിൽക്കുന്നതും കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയെ ചെറുക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതുമാണ്, ഇത് പാർപ്പിടങ്ങളുടെയും വാണിജ്യസംബന്ധമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പുറംഭിത്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

 

ബി. ലിക്വിഡ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് മെംബ്രേൺലിക്വിഡ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് മെംബ്രേണുകൾ ഭിത്തികളുടെ ബാഹ്യ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനുള്ള ജനപ്രീതിയാർജിച്ച ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അവ ഒരു ലിക്വിഡ് കോട്ടിംഗായി പ്രയോഗിക്കുന്നു, അത് ഭിത്തികളിൽ തടസ്സമില്ലാത്തതും വഴക്കമുള്ളതുമായ വാട്ടർപ്രൂഫ് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു. ഈ സംരക്ഷണാവരണങ്ങൾക്ക് വിവിധോപരിതലങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റിച്ചേരാനും വിള്ളലുകളില്ലാതെ ഘടനയിലെ ചലനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും കഴിയും, ഇത് വെള്ളം കടന്നുകയറുന്നതിനെതിരെ മികച്ച ദീർഘകാല സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.

 

സി) ലിക്വിഡ് ബിറ്റുമിനസ് മെംബ്രേൺ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്ബിറ്റുമിനസ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് എന്നത് കാലം തെളിയിച്ച ഒരു രീതിയാണ്, അതിൽ ബിറ്റുമെൻ അധിഷ്ഠിത വസ്തുക്കൾ പുറംഭിത്തികളിലെ വാട്ടർപ്രൂഫിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. പരമാവധി ഫലപ്രാപ്തി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഇത് പലപ്പോഴും ഒന്നിലധികം ലെയറുകളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ബിറ്റുമിനസ് മെംബ്രേണുകൾ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല താപനിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളെ ചെറുക്കാനും സാധിക്കും, ഇത് പുറത്തുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

 

ഡി) മെംബ്രേൺ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് 

പരിഷ്കരിച്ച ബിറ്റുമെൻ, പിവിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇപിഡിഎം പോലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമിക്കപ്പെട്ട പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഷീറ്റുകൾ മെംബ്രേൺ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ഷീറ്റുകൾ പുറംഭിത്തികളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു, വെള്ളം കടന്നുകയറുന്നതിനെതിരെ അവിരാമമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു. മെംബ്രേൺ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് അതിന്റെ സുഗമമായ പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിന്  പേരുകേട്ടതാണ്, ഇത് പൊതുവെ ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങൾക്കും തറയുടെ ഭിത്തികൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

 

2. ഉൾഭാഗത്തെ ഭിത്തികളിലെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഉൾഭാഗത്തെ ഭിത്തികളിലെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഈർപ്പം, വെള്ളത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉൾഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ദ്രാവകം ഉപയോഗിചü് വീടിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നത് സുഖകരവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതാന്തരീക്ഷം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സഹായമേകുന്നു.

 

എ) പെയിന്റും സീലന്റുകളുംവാട്ടർപ്രൂഫ് പെയിന്റുകളും സീലന്റുകളും കൊണ്ട് ഉൾഭാഗ ഭിത്തികളുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് നടത്താം. താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഈർപ്പം പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ കവചം തീർക്കാൻ ഈ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉൾഭാഗത്തെ ഭിത്തികളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. അവ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ഒരു പരിധിവരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കുളിമുറികൾ, അടുക്കളകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ചുരുങ്ങിയ ജലപ്രദർശനമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്.

 

ബി) വാട്ടർപ്രൂഫ് മെംബ്രേണുകൾഇന്റീരിയർ വാട്ടർപ്രൂഫ് മെംബ്രേണുകൾ ഭിത്തികളുടെ ഉൾഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ വെള്ളത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു, കൂടാതെ പുറംഭാഗ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് വേണ്ടുവോളമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ ബേസ്മെന്റുകളിലും തറയുടെ ഭിത്തികളിലും വാട്ടർപ്രൂഫ് മെംബ്രേണുകൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

 

സി) ഡ്രെയ്നേജ് ബോർഡുകൾവെള്ളമൂറുന്നത് ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉൾഭാഗത്തെ ഭിത്തികളിൽ ഡ്രെയ്നേജ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിചüിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോർഡുകളിൽ വെള്ളത്തെ ഒരു ഡ്രെയ്നേജ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചാനലുകളുണ്ട്, അത് ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് മറ്റ് ഇന്റീരിയർ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് രീതികളുമായി യോജിച്ച് ഡ്രെയ്നേജ് ബോർഡുകൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

 

ഡി) സിമന്റിഷ്യസ് കോട്ടിംഗ്

സിമന്റീഷ്യസ് കോട്ടിംഗുകൾ ഉൾഭാഗത്തെ ഭിത്തികളിൽ നേരിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നു. അത് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുകയും വെള്ളത്തിന്റെ പ്രവേശനത്തെ തടയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വാട്ടർപ്രൂഫ് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു. ഈർപ്പത്തിനെതിരായ മൊത്തത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അവ പലപ്പോഴും മറ്റ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് രീതികൾക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നു.ചുരുക്കത്തിൽ, ഭിത്തികളുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഒരു സുരക്ഷാനടപടിയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടത്തിന്റെയോ കെട്ടിടത്തിന്റെയോ ഗുണമേന്മയും ദൈർഘ്യമേറിയ കാലയളവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഭിത്തികളിൽ വെള്ളം കടന്നുകയറുന്നതിന്റെ ഹാനികരമായ ഫലങ്ങൾ ഘടനാപരമായ അധ:പതനത്തിനും പൂപ്പൽ വളർചüയ്ക്കും മുഴുവൻ ഘടനയുടെയും സമഗ്രതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന മറ്റ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ഭിത്തികൾക്കുള്ള ഉചിതമായ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് രീതികളിലോ ഭിത്തികൾക്കുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫ് രാസവസ്തുവിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിനെ വെള്ളം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവേറിയ റിപ്പയറുകൾ ലാഭിക്കാനും കഴിയും.പതിവായി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ 

 

1. ഈർപ്പം ഒരു ഗുരുതര പ്രശ്നമാണോ?

ഈർപ്പം തീർച്ചയായും ഒരു ഗുരുതര പ്രശ്നമാണ്, കാരണം ഇത് പൂപ്പൽ വളർച്ച, ഘടനാപരമായ അപചയം, ഉള്ളിലെ വായുവിന്റെ മോശമായ ഗുണനിലവാരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപരമായ അപകടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ആവശ്യമായ പരിചരണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, നനഞ്ഞ ഭിത്തികൾ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനയിൽ കാര്യമായ നാശമുണ്ടാക്കുകയും ജീവിക്കാനുള്ള അനുയോജ്യതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച നടത്തേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

 

2. ഈർപ്പമുള്ള ഭിത്തി വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യാനാകുമോ?

ഈർപ്പമുള്ള ഭിത്തികളിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സാധാരണയായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പരിഹാരത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിനു മുമ്പായി ഈർപ്പത്തിന്റെ അന്തർഭാവ കാരണം പരിഹരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അതിൽ ചോർച്ചയടയ്ക്കൽ, ഡ്രെയ്നേജ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭിത്തി ഉണങ്ങുകയും മൂലകാരണം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഭാവിയിലെ ഈർപ്പം തടയാൻ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സംവിധാനം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

 

3. ഭിത്തികളിൽ ഈർപ്പമുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്?

മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോരുന്നത്, പ്ലംബിംഗ് പിഴവുകൾ, നിലത്തു നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന ഈർപ്പം, അപര്യാപ്തമായ വായുസഞ്ചാരം, താപനിലയുടെയും ഈർപ്പത്തിന്റെയും വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലമുള്ള സാന്ദ്രീകരണം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളാൽ ഭിത്തികളിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകാം.

 

4. ഈർപ്പത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഭിത്തികളിൽ ഈർപ്പമുള്ളതിന്റെ പൊതുവായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കറകൾ, അടർന്ന പെയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാൾപേപ്പർ, ചീഞ്ഞ ദുർഗന്ധം, കാണാനാവുന്ന പൂപ്പൽ വളർചü, ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നനവിന്റെ തൊട്ടറിവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

5. ജനലുകൾ തുറന്നിടുന്നത് ഈർപ്പം കുറയ്ക്കുമോ?

വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിലവിലെ വായുവിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളാനും ശുദ്ധവായു പ്രവഹിക്കാനും ഇടയാക്കും എന്നതിനാൽ ജനലുകൾ തുറന്നിടുന്നത് ഈർപ്പത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. കുളിമുറി, അടുക്കള തുടങ്ങിയ ഈർപ്പമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഉത്തമമായ വായുസഞ്ചാരമാർഗം അത്യാവശ്യമാണ്.


അനുബന്ധ ലേഖനങ്ങൾ
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ

 

വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണച്ചിലവ് മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ


ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഓരോ ഭവന നിർമ്മാതാവും അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അമിത ബജറ്റില്ലാതെ അത് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ, എത്ര ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്, എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾ പലപ്പോഴും എത്ര ഇഎംഐ ആണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

പ്രോഡക്ട് പ്രെഡിക്ടർ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നയാൾ ശരിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണാൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

logo

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

ഒരു ഭവന നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ സ്റ്റോർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.

logo

Loading....