ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുകതണുത്ത കാലാവസ്ഥയുള്ളിടത്ത് ഭവന രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും ആസൂത്രണത്തിനുമുള്ള പ്രധാന തന്ത്രങ്ങൾ

തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ, വീടുകൾ വെറും നാല് മതിലുകളും മേൽക്കൂരയും എന്ന സങ്കല്‍പത്തിനും അപ്പുറം ആയിരിക്കണം. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഒരു വീട് ഡിസൈൻ, വീട് സുഖകരവും ഊഷ്മളവും ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമവും വീട്ടുടമകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതും ഉറപ്പാക്കാൻ അവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം

Share:


തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും വെല്ലുവിളിയാണ്, കാരണം ഇതിന് ധാരാളം പരിഗണനകളും ധാരാളം പ്ലാനിംഗും ആവശ്യമാണ്. തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ഒരു വീടിന്‍റെ സൗന്ദര്യാത്മക വശങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള സവിശേഷമായ വാസ്തുവിദ്യാ ആവശ്യകതകളും രൂപകൽപ്പനയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തീവ്രമായ താപനില മാറ്റങ്ങൾ മുതൽ നല്ല നിലവാരമുള്ള ഇൻസുലേഷന്‍റെയും ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയുടെയും ആവശ്യകതകള്‍ വരെ, തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഭവന രൂപകൽപ്പന ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയാണ്. ഈ ധാരണ പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളുമായും ഭാവിയിലെ വീട്ടുടമകളുടെ ആവശ്യകതകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻസുലേഷൻ, സൂര്യപ്രകാശ ലഭ്യത, ചൂടാക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ, വായുസഞ്ചാരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, ഊഷ്മളവും ഊർജ-കാര്യക്ഷമവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു താമസസ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് അത്തരം തണുത്ത കാലാവസ്ഥാ ഭവന പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ഗൈഡിൽ, തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്‌ക്കായി ഒരു വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രധാന ഘടകങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും നമ്മള്‍ ആഴത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും വെല്ലുവിളിയാണ്, കാരണം ഇതിന് ധാരാളം പരിഗണനകളും ധാരാളം പ്ലാനിംഗും ആവശ്യമാണ്. തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ഒരു വീടിന്‍റെ സൗന്ദര്യാത്മക വശങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള സവിശേഷമായ വാസ്തുവിദ്യാ ആവശ്യകതകളും രൂപകൽപ്പനയും കൊണ്ടുവരുന്നു. തീവ്രമായ താപനില മാറ്റങ്ങൾ മുതൽ നല്ല നിലവാരമുള്ള ഇൻസുലേഷന്‍റെയും ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയുടെയും ആവശ്യകത വരെ, തണുത്ത കാലാവസ്ഥാ ഭവന രൂപകൽപ്പന ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയാണ്. ഈ ധാരണ പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളുമായും ഭാവിയിലെ വീട്ടുടമകളുടെ ആവശ്യകതകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻസുലേഷൻ, സൂര്യപ്രകാശം, ചൂടാക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ, വായുസഞ്ചാരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഊഷ്മളവും ഊർജ-കാര്യക്ഷമവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു താമസസ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് അത്തരം തണുത്ത കാലാവസ്ഥാ ഭവന പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ഗൈഡിൽ, തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്‌ക്കായി ഒരു വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രധാന ഘടകങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു.


തണുത്തതും മേഘാവൃതവുമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ച ഹോം ഡിസൈൻ തന്ത്രങ്ങൾഈ കാലാവസ്ഥകൾക്കായുള്ള ഡിസൈൻ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത, സുഖം, ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു സമീപനം ആവശ്യമാണ്. അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ, കുറഞ്ഞ വെളിച്ചവും തണുത്ത അന്തരീക്ഷവും കൂടുതലുള്ള സമയങ്ങള്‍ക്കായി, ആർക്കിടെക്റ്റുകളും ബിൽഡർമാരും പാരിസ്ഥിതിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിന് ഉചിതവുമായ ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ നൂതനമായ ആശയങ്ങള്‍ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


1) വീടിന്‍റെ മേൽക്കൂരതണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ, ചൂട് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് തടയാൻ നിങ്ങളുടെ മച്ചിലും മേൽക്കൂരയിലും നല്ല ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മികച്ച മേൽക്കൂര ഡിസൈൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന ആര്‍- മൂല്യമുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇൻസുലേഷൻ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക. കൂടാതെ, മഞ്ഞുവീഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മേൽക്കൂരയിൽ വളരെയധികം മഞ്ഞ് ശേഖരിക്കുന്നതും കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നതും തടയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ശരിയായ ചരിവും ശക്തമായ സ്ട്രക്ചറല്‍ പിന്തുണയും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


2) എയർടൈറ്റ് നിർമ്മാണംതണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്കായി ഒരു വീടിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന നടത്തുമ്പോള്‍, തണുത്ത വായു അകത്തു വരുന്നില്ലെന്നും നിർമ്മാണത്തിനുള്ളിൽ വിടവുകളില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കണം. ഒരു വെതര്‍ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജനലുകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും ചുറ്റുമുള്ള വിടവുകള്‍ അടയ്ക്കാനും ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് കോൾക്കിംഗ് പ്രയോഗിക്കാനും കഴിയും. എയർ ലീക്കുകൾ കണ്ടെത്താനും പരിഹരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലോ ഡ്രയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാവുന്നതാണ്.


3) ശരിയായ ഇൻസുലേഷൻനിങ്ങളുടെ പുറം ചുമരുകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ, ഫോം ബോർഡ് ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർഗ്ലാസ് ബാറ്റുകൾ പോലെയുള്ള ഇൻസുലേഷൻ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥയും കെട്ടിട ചട്ടങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. കൂടാതെ, ബേസ്‌മെന്‍റിലൂടെയോ ക്രാൾ സ്‌പെയ്‌സിലൂടെയോ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഊർജ്ജം ലാഭിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീടിനകം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


നിങ്ങളുടെ പുറം ചുമരുകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ, ഫോം ബോർഡ് ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർഗ്ലാസ് ബാറ്റുകൾ പോലെയുള്ള ഇൻസുലേഷൻ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥയും കെട്ടിട ചട്ടങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. കൂടാതെ, ബേസ്‌മെന്‍റിലൂടെയോ ക്രാൾ സ്‌പെയ്‌സിലൂടെയോ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഊർജ്ജം ലാഭിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീടിനകം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


4) വീടിന്‍റെ വെന്‍റിലേഷൻവീടിനുള്ളിലെ ശരിയായ വായു വിതരണത്തിന് വെന്‍റിലേഷൻ നിർണായകമാണ്. വീടിന്‍റെ എതിർവശങ്ങളിൽ ജനലുകൾ തന്ത്രപരമായി സ്ഥാപിച്ച് മതിയായ ക്രോസ് വെന്‍റിലേഷൻ ഉറപ്പാക്കുക. വായുപ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കാനും ഈർപ്പം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വെന്‍റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, തണുത്തതും തെളിഞ്ഞതുമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ആരോഗ്യകരവും സുഖപ്രദവുമായ ഇൻഡോർ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുക. ചില കോള്‍ഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഹോം ഡിസൈനുകളിൽ, ഹീറ്റ് റിക്കവറി വെന്‍റിലേറ്റർ (HRV) അല്ലെങ്കിൽ എനർജി റിക്കവറി വെന്‍റിലേറ്റർ (ERV) പോലെയുള്ള വെന്‍റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്.


5) ജാലകങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരംഇൻസുലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഡബിള്‍ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള ജാലകങ്ങള്‍ . ഈ ജാലകങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഇത് തണുപ്പിനെതിരെ ഒരു അധിക കവചം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഊർജ്ജ ചെലവ് ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ലോ-എമിസിവിറ്റി (ലോ-ഇ) കോട്ടിംഗുകളുള്ള വിൻഡോകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ കോട്ടിംഗുകളില്‍ സ്വാഭാവിക വെളിച്ചം ഉള്ളിൽ ചൂട് നിലനിർത്തി, തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലും നിങ്ങളുടെ വീടിനെ സുഖകരമാക്കുന്നു.


6) ഊർജ്ജക്ഷമതഊർജ്ജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജ-ക്ഷമമായ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ലൈറ്റിംഗ്, HVAC സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എനര്‍ജി സ്റ്റാര്‍‍-റേറ്റഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരയുക. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ ഭവന പദ്ധതികൾ പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ തപീകരണ സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി താപനില ക്രമീകരിക്കാൻ പ്രോഗ്രാമബിൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനാകും. അങ്ങനെ ഊർജ്ജം പാഴാകുന്നത് കുറയും.


7) പ്ലംബിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾതണുത്ത കാലാവസ്ഥ കാരണം വാട്ടര്‍ പൈപ്പുകൾ മരവിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. തണുത്തുറഞ്ഞ പൈപ്പുകൾ പണച്ചെലവുള്ള കേടുപാടുകൾക്കും അസൗകര്യത്തിനും കാരണമാകും. ശരിയായ ഇൻസുലേഷൻ തണുത്തുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ പോലും സ്ഥിരമായ ജലവിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള വീടിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ചൂടുവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഓണ്‍ ഡിമാന്‍ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കില്ലാത്ത വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ പരിഗണിക്കുക. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമവും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം നൽകുന്നതുമാണ്. ഒപ്പം ഊർജ്ജം ലാഭിക്കുകയും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ വിശ്വസനീയമായ ചൂടുവെള്ള വിതരണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലേഷന്‍റെയും സ്ട്രക്ചറല്‍ ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രകടനം കൂടുതൽ ഉയർത്തുന്നതിനായി അൾട്രാടെക് ബിൽഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുക, വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് സുഖകരവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമാക്കി മാറ്റാനാകും


തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച കെട്ടിട മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകനിങ്ങളുടെ കെട്ടിടം നന്നായി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഊർജ-കാര്യക്ഷമവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തണുത്ത കാലാവസ്ഥാ ഭവന രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് യോജിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. അതിനുള്ള ചില പ്രധാന പരിഗണനകൾ ഇവയാണ്:

 

1) ഇൻസുലേഷൻ വാല്യൂ

മികച്ച ഇൻസുലേഷൻ ഗുണങ്ങളുള്ള നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്കായി നോക്കുക. ഇൻസുലേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോമുകൾ (ഐസിഎഫ്), സ്ട്രക്ചറല്‍ ഇൻസുലേറ്റഡ് പാനലുകൾ (എസ്ഐപികൾ), ഡബിൾ സ്റ്റഡ് ഭിത്തികൾ എന്നിവ മികച്ച താപ പ്രതിരോധം നൽകുന്നു, ഇത് തണുത്ത മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകം ചൂടോടെയിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 

2. ഈട്

തണുത്ത കാലാവസ്ഥ പലപ്പോഴും കഠിനമായി മാറാറുണ്ട്. ഈ കാലാവസ്ഥയെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഈടുറ്റ വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കോൺക്രീറ്റ്, ഇഷ്ടിക, സ്റ്റീല്‍ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ തണുത്ത പരിതസ്ഥിതിയിൽ ദീർഘായുസ്സിനു പേരുകേട്ടതാണ്.

 

3) തെർമൽ മാസ്

കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേസണറി പോലുള്ള ഉയർന്ന താപ പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുക്കൾ പരിഗണിക്കുക. ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥാ അനൂകൂലമായ ഭവന രൂപകൽപ്പനയിൽ, ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് പകൽ സമയത്ത് ചൂട് സംഭരിക്കാനും രാത്രിയിൽ സാവധാനം പുറത്തുവിടാനും കഴിയും, ഇത് വീടിനകത്തെ താപനില സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും അന്തരീക്ഷം ചൂടാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

 

4) ട്രിപ്പിൾ-ഗ്ലേസ്ഡ് വിൻഡോകൾ

തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്കായി ഒരു വീടിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ വിൻഡോ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ട്രിപ്പിൾ-ഗ്ലേസ്ഡ് ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അവ  മികച്ച ഇൻസുലേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും താപ നഷ്ടം തടയുകയും ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുകയും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

5) ഊർജ്ജ-ക്ഷമമായ ഇൻസുലേഷൻ

സ്പ്രേ ഫോം, റിജിഡ് ഫോം ബോർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോ-ഇൻ ഇൻസുലേഷൻ തുടങ്ങിയ ഊർജ്ജ-ക്ഷമമായ ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലുകള്‍ക്കായി പണം ചിലവാക്കുക. ഈ ഓപ്ഷനുകൾ മികച്ച താപ പ്രതിരോധം നൽകുന്നു, നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

 

6) പ്രാദേശിക ലഭ്യത

നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ലഭ്യത പരിഗണിക്കുക. പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതുമാണ്.

 

ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളുടെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാന്‍ നിങ്ങളുടെ വീടിന് സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.ഈ ബ്ലോഗിൽ, ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭവന രൂപകൽപ്പനയുടെ വ്യത്യസ്ത തന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മള്‍ പരിശോധിച്ചത് . കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ചൂട് നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഡിസൈൻ തന്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. താപനില മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും വീട്ടിനകത്ത് സുഖപ്രദമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്‌ക്കായി ഒരു വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനുള്ള ഈ തന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖകരവും സുസ്ഥിരതയും കാര്യക്ഷമതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു വീട് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധി ആകുന്നു.അനുബന്ധ ലേഖനങ്ങൾ
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ

 

വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണച്ചിലവ് മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ


ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഓരോ ഭവന നിർമ്മാതാവും അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അമിത ബജറ്റില്ലാതെ അത് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ, എത്ര ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്, എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾ പലപ്പോഴും എത്ര ഇഎംഐ ആണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

പ്രോഡക്ട് പ്രെഡിക്ടർ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നയാൾ ശരിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണാൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

logo

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

ഒരു ഭവന നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ സ്റ്റോർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.

logo

Loading....