ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക


ഒരു വീട്നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയയാഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം കല്ലുകൾ

നമ്മുടട രാജ്യത്തിടറെവിവിധ പ്പയേശങ്ങളിൽ വയതയസ്തതരം പ്പകൃതിേത്ത കല്ലുകൾ ഉണ്ട്, അവ നിർമ്മാണ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയയാഗിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാ കല്ലുകൾക്കുംഅതിയറതെ ായ സവഭാവസവിയശഷതകൾ ഉണ്ട്, അത്ഒരു വീട്ടിൽ വിവിധസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയയാഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടട മുൻഗണനടയആപ്ശയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്അവയിയലടതങ്കിലും തിരടെടുക്കാം. അതിനാൽ, ഒരു വീടിടറെ നിർമ്മാണത്തിലുപയയാഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം കല്ലുകടളക്കുറിച്ചുള്ളചില കാരയങ്ങൾ നമുക്ക്മനസ്സിലാക്കാം.

logo

Step No.1

പ്ഗാനനറ്റ്

- ഇത്േക്ഷിയണന്ത്യയിൽ കാണടെടുന്ന ഒരു തരം അഗ്നിശിലയാണ്. ചുവരുകൾ, യഗാവണി, തറ, അടുക്കള സ്ലാബുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയയാഗിക്കുന്നു.

- പ്ഗാനനറ്റ്ശക്തിയയറിയ കല്ലാണ്, അത്ടവള്ളംആഗിരണം ടചയ്യില്ല.

Step No.2

 മാർബിൾ 

- ഇത്സാധാരണയായി മധയ, പശ്ചിമ ഇന്ത്യയിൽആണ്ലഭിക്കുന്നത്, ഇത് വീടിടറെതറയിലും പടവുകളിലും അലങ്കാരആവശയങ്ങൾക്കും ഉപയയാഗിക്കുന്നു.

- മാർബിൾ എളുെത്തിൽ ടകാത്തിടയടുക്കാം, കൂടാടത ഇത്വർക്കിന്നല്ല തിളക്കവും നൽകുന്നു.

Step No.3

 ബസാൾട

- ഇത്അഗ്നിപർവ്വതഅവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിശിലയാണ്, അഗ്നിപർവ്വത ലാവ തണുത്ത്രൂപം ടകാള്ളുന്നതാണിത്

-ഈകറുത്തകല്ല്നിർമ്മാണത്തിലും യകാൺപ്കീറ്റ്നിർമ്മാണത്തിലും ഉപയയാഗിക്കുന്നു. ഇത്വളടര കഠിനമാണ്, ടകാത്തുപണികൾക്കായി ഉപയയാഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. 

Step No.4

മണൽക്കല്ല് 

- മണൽക്കല്ലിന്സാധാരണയായി ശക്തി കുറവാണ്, ഏത്അഭികാമയമായ രൂപത്തിലും ശിൽപം ടചയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു.

- ഇത്വിവിധ നിറങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയുടട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലഭയമാണ്.

- ഇത്യകാളങ്ങളിലും തറയിലും നിങ്ങളുടട വീടിടറെപുറം ഭിത്തികൾ മയനാഹരമാക്കുന്നതിനും ഉപയയാഗിക്കുന്നു.

ലേഖനം പങ്കിടുക :


ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ
വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണച്ചിലവ് മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ


ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഓരോ ഭവന നിർമ്മാതാവും അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അമിത ബജറ്റില്ലാതെ അത് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ, എത്ര ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്, എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾ പലപ്പോഴും എത്ര ഇഎംഐ ആണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

പ്രോഡക്ട് പ്രെഡിക്ടർ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നയാൾ ശരിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണാൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

logo

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

ഒരു ഭവന നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ സ്റ്റോർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.

logo

Loading....