ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ


ಒಂದು ಮನೆಯನುು ನಿರ್ಮಿಸು಴಺ಗ ಬಳಸಲ಺ಗುವ ಕಲ್ುುಗಳ ವಿಧಗಳು

ನಮಮ ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ಩ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲುನಿಮ಺ಿಣ ಕ಺ಯಿಗಳಲ್ಲು ಬಳಸಲ್ು ಯ ೇಗಯ಴಺ದ ವಿವಿಧ ರೇತಿಯ ನೆೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ುುಗಳು ದೆ ರೆಯುತತ಴ೆ. ಈ ಕಲ್ುುಗಳು ತಮಮದೆೇ ಆದ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ಹೆ ಂದಿದುದ, ಅವುಗಳನುು ಮನೆಯಲ್ಲು ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಲ್ಲು ಬಳಸಲ಺ಗುತತದೆ. ನಿಮಮ ಇಚ್ೆೆಯನುು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿ ನಿೇವು ಅವುಗಳಲ್ಲು ಯ಺ವುದನ಺ುದರ ಆಯೆ ಮ಺ಡಬಹುದು. ಆದದರಂದ, ಮನೆ ನಿಮ಺ಿಣದಲ್ಲು ಕಲ್ುುಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಕೆಲ್ವು ವಿಷಯಗಳನುು ಅಥಿಮ಺ಡಿಕೆ ಳೆ್ಳೇಣ. 

logo

Step No.1

ಗ್಺ರನೆೈಟ

ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭ಺ರತದಲ್ಲು ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ರೇತಿಯ ಅರ್ಗುಶಿಲೆಯ಺ರ್ಗದೆ (ಇರ್ಗುಯಸ್ ರ಺ಕ್). ಇದನುು ಗ್ೆ ೇಡೆಗಳು, ಮೆಟ್ಟಿಲ್ುಗಳು, ಫ್ುೇರ್ವಕ್ಿ ಮತುತ ಅಡುಗ್ೆಮನೆಯ ಸ್ಲ಺ುಾಬ್ಗಳಲ್ಲುಯೂ ಕ ಡ಺ ಬಳಸಲ಺ಗುತತದೆ.

ಗ್಺ರನೆೈಟ್ ಹೆಚ್ುು ದೃಢತೆಯನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ಕಲ಺ುರ್ಗದುದ, ಇದು ನಿೇರನುು ಹೇರಕೆ ಳುಳವುದಿಲ್ು. 

Step No.2

ಅಮೃತಶಿಲೆ (ಮ಺ಬಿಲ್)

ಇದು ಸ್ಲ಺ಮ಺ನಯ಴಺ರ್ಗ ಮಧಯ ಮತುತ ಩ಶಿುಮ ಭ಺ರತದಲ್ಲು ಲ್ಭ್ಯವಿದುದ, ಇದನುು ಮನೆಯ ಫ್ುೇರಂಗ್, ಮೆಟ್ಟಿಲ್ುಗಳು ಮತುತ ಅಲ್ಂಕ಺ರಕ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗ್಺ರ್ಗ ಬಳಸಲ಺ಗುತತದೆ.

ಅಮೃತಶಿಲೆಯು ಕೆತತಲ್ು ಸುಲ್ಭ್಴಺ರ್ಗರುತತದೆ ಮತುತ ಇದು ಕೆತತನೆಗ್ೆ ಉತತಮ ಹೆ ಳ಩ನುು ನಿೇಡುತತದೆ.

Step No.3

ಬಸ್ಲ಺ಲ್ಿ

- ಇದು ಜ್಺ಾಲ಺ಮುಖಿಯಂದ಺ದ ಅರ್ಗುಶಿಲೆಯ಺ರ್ಗದುದಜ್಺ಾಲ಺ಮುಖಿ ಲ಺಴಺ ತಣಣಗ್಺ಗುವುದರಂದ ಉಂಟ಺ರ್ಗರುತತದೆ

ಈ ಕ಩ುು ಕಲ್ುನುು ನಿಮ಺ಿಣದ ಸಮಯದಲ್ಲುಮತುತ ಕ಺ಂಕ್ರೇಟ್ ತಯ಺ರಸು಴಺ಗಲ್ ಸಹ ಬಳಸಲ಺ಗುತತದೆ. ಇದು ತುಂಬ಺ ಗಟ್ಟಿಯ಺ರ್ಗರುವುದರಂದ ಕೆತತನೆ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗ್಺ರ್ಗ ಬಳಸಲ್ು ಸ್ಲ಺ಧಯವಿರುವುದಿಲ್ು.

Step No.4

ಮರಳುಗಲ್ುು(ಸ್ಲ಺ಯಂಡ್ ಸ್ಲೆ ಿೇನ್)

- ಮರಳುಗಲ್ುು ಸ್ಲ಺ಮ಺ನಯ಴಺ರ್ಗ ಮೃದು಴಺ರ್ಗರುತತದೆ, ಆದದರಂದ ಇದನುು ಬೆೇಕ್ರುವ ಯ಺ವುದೆೇ ಆಕ಺ರದಲ್ಲು ಕೆತತಲ್ು ಸಹ಺ಯ಴಺ಗುತತದೆ.

- ಇದು ಭ಺ರತದ ವಿವಿಧ ಜ್಺ಗಗಳಲ್ಲು ವಿವಿಧ ಬಣಣಗಳಲ್ಲು ಸಿಗುತತದೆ.

- ಇದನುು ಕ಺ಲ್ಮ್ಗಳು, ಫ್ುೇರಂಗ್ ಮತುತ ನಿಮಮ ಮನೆಯ ಹೆ ರರ್ಗನ ಗ್ೆ ೇಡೆಗಳನುು ಸುಂದರಗ್ೆ ಳಿಸಲ್ು ಬಳಸಲ಺ಗುತತದೆ.

ಲೇಖನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ :


ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು
  ಮನೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್


ವೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಬಜೆಟ್‌ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟರ್

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

logo

ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತೆಕಾರಕ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

logo

Loading....