అందుబాటులో ఉండు

మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాన్ని పొందండి

చెల్లుబాటు అయ్యే వర్గాన్ని ఎంచుకోండి

మీ ఉప-కేటగిరీని ఎంచుకోండి

acceptence

దయచేసి తదుపరి కొనసాగించడానికి ఈ పెట్టెను ఎంచుకోండి

hgfghj

ఇంటిని నిర్మంచడానికి ఉ఩యోగ్ంచే ర఺ళ్ల రక఺లు

మన దేశంలోని వివిధ ను఺ర ంతాలలో వివిధ రక఺ల ైన సహజ ర఺ళ్ళు ఉనాాయ, వీటిని నిర఺మణ ఩నులలో ఉ఩యోగ్స్఺ా రు. ఈ ర఺ళ్ళు ఇంటిలో వివిధ ఩రదేశ఺లలో ఉ఩యోగ్ంచే వ఺టి సవంత లక్షణాలను కలిగ్ ఉంటాయ. మీ ను఺ర ధానయతను బటిి మీరు వ఺టిలో దేనిన ైనా ఎంచుకోవచుు. క఺బటిి, ఇంటి నిర఺మణంలో ర఺ళ్ల గుర్ంచి కొనిా విషయాలను తెలుసుకుందాం.

logo

Step No.1

఺ాన ైట

- ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో కని఩఻ంచే ఒక రకమ ైన అగ్ాశిల. ఇది గోడలు, మ టలల, నేల ఩ని మర్యు వంటగది స్఺ల బ లలో కూడా ఉ఩యోగ్ంచబడుత ంది.

- గ఺ాన ైట్ అధకి బలం కలిగ్న ర఺య, ఇదినీటిని గాహ ంచదు. 

Step No.2

మారుుల్

- ఇది స్఺ధారణంగ఺ మధయ మర్యు ఩శిుమ భారతదేశంలో అందుబాటలలో ఉంటలంది. ఇంటి ఫ్లల ర్ంగ్, మ టలల మర్యు అలంకరణ ఩రయోజనాల కోసం ఉ఩యోగ్ంచబడుత ంది.

- మారుుల్ ను సులభంగ఺ చెకకవచుు, ఇది ఩నికి మంచి మ రు఩ును కూడా ఇసుా ంది.

Step No.3

బస్఺ల్ి 

- ఇదిఅగ్ా఩రవత లావ఺ చలలబడిన తర఺వత ఏరపడిన అగ్ా఩రవత ఇగ్ాయస్ ర఺క్.

- ఈ నలల ర఺యని నిర఺మణంలో మర్యు క఺ంకరాటల తయారీలో కూడా ఉ఩యోగ్స్఺ా రు. ఇది చాలా గటిిది మర్యు దీనిా క఺ర్వంగ్ ఩రయోజనాల కోసం ఉ఩యోగ్ంచరు.

Step No.4

ఇసుక ర఺య

- ఇసుకర఺య స్఺ధారణంగ఺ బలం తకుకవగ఺ ఉంటలంది, ఇది ఏదెైనా క఺వ఺లిిన ఆక఺రంలో చెకకడానికి అనుమతిసుా ంది.

- ఇది భారతదేశంలోని వివిధ ను఺ర ంతాలలో వివిధ రంగులలో లభిసుా ంది.

- ఇది నిలువు వరుసలు, ఫ్లల ర్ంగ్ మర్యు మీ ఇంటి వ లు఩లి గోడలను అందంగ఺ మారుడానికి ఉ఩యోగ్ంచబడుత ంది.

కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి :


సంబంధిత కథనాలు
సిఫార్సు చేయబడిన వీడియోలు
గృహ నిర్మాణానికి ఉపకరణాలు


ఖర్చు కాలిక్యులేటర్

ప్రతి ఇంటిని నిర్మించేవారు తమ కలల ఇంటిని నిర్మించాలనుకుంటున్నారు, కాని అధిక బడ్జెట్‌కు వెళ్లకుండా అలా చేస్తారు. 

logo

emi కాలిక్యులేటర్

గృహ-రుణం తీసుకోవడం అనేది గృహనిర్మాణానికి ఆర్థిక మార్గంగా చెప్పవచ్చు, కాని గృహనిర్మాణదారులు వారు ఎంత EMI చెల్లించాలో తరచుగా అడుగుతారు.

logo

ప్రొడక్ట్ ప్రిడిక్టర్

ఇంటిని నిర్మించే ప్రారంభ దశల్లో గృహ నిర్మాణదారు సరైన ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

logo

స్టోర్ కాలిక్యులేటర్

ఇంటి బిల్డర్ కోసం, ఇంటి భవనం గురించి విలువైన సమాచారాన్ని పొందగలిగే సరైన దుకాణాన్ని కనుగొనడం చాలా ముఖ్యం.

logo

Loading....