સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો

તમારી પેટા કેટેગરી પસંદ કરો

acceptence

આગળ વધવા માટે કૃપા કરીને આ બૉક્સને ચેક કરો

hgfghj

ઘરના બાાંધકામમાાં ઉ઩યોગમાાં ઱ેવાતા ઩થ્થરોના પ્રકારો

આ઩ણાાં દેળના વલવલધ પ્રદેળોભાથાં ી વલવલધ પ્રકાયના કુદયતી ઩થ્થયો ભ઱ી આલેછે, જેનો ઉ઩મોગ ફાધાં કાભભાાં થામ છે. આ ઩થ્થયો તેની ઩ોતાની વલવળષ્ટ રાક્ષણણકતાઓ ધયાલેછે, જેનો ઉ઩મોગ ઘયભાાં અરગ-અરગ જગ્માઓએ થામ છે. તભાયી પ્રાથવભકતાઓ ઩ય આધાય યાખીનેતભેતેભાથાં ી કોઈને઩ણ ઩વદાં કયી ળકો છો. તો ચારો, ઘયના ફાધાં કાભભાાં ઉ઩મોગભાાં રેલાતા ઩થ્થયો અંગેકેટરીક ફાફતોને વભજી રઇએ. 

logo

Step No.1

ગ્રેનાઇટ

- તેઅગ્ગ્નકૃત ખડકોનો એક પ્રકાય છે, જે દણક્ષણ બાયતભાાંથી ભ઱ી આલે છે. તેનો ઉ઩મોગ દદલારો, વીડી, ફ્રોયના કાભ અને યવોડાના સ્રેફભાાં ઩ણ થામ છે.

 - ગ્રેનાઇટ એ ખફૂ લધાયે ભજબતૂ ાઈ ધયાલતો ઩થ્થય શોમ છે, જે ઩ાણીનુાં અલળો઴ણ કયતો નથી.

Step No.2

આયવશાણ

- તેનો ઉ઩મોગ વાભાન્મ યીતે ભધ્મ અને ઩વિભ બાયતભાાં થામ છે અને તેનો ઉ઩મોગ ઘયના ફ્રોદયિંગ, વીડીઓ અનેસળુ ોબનાત્ભક શતે ઓુ ભાટેથામ છે. 

- આયવ઩શાણભાાં વય઱તાથી કોતયણી કયી ળકામ છે અને તેનાથી કાભને વાયી ચભક ઩ણ પ્રાપ્ત થામ છ

Step No.3

ફેવાલ્ટ

- તેજ્લા઱ામખુ ીભાથાં ી નીક઱તો અગ્ગ્નકૃત ખડક છે, જેની યચના જ્લા઱ામખુ ીનો રાલા ઠડાં ો ઩ડ્ાાં ફાદ થામ છ

- આ કા઱ા ઩થ્થયનો ઉ઩મોગ ફાાંધકાભભાાં અને કૉંક્રીટ ફનાલતી લખતે ઩ણ થામ છે. તે ખ ૂફ જ વખત શોમ છે અનેકોતયણીના શતે ુભાટેતેનો ઉ઩મોગ થઈ ળકતો નથી.

Step No.4

યેવતમો ઩થ્થય

- યેવતમા ઩થ્થયની ભજબ ૂતાઈ વાભાન્મ યીતે ઓછી શોમ છે, જેના કાયણે તેને કોઈ ઩ણ ઇચ્છછત આકાયનો ફનાલી ળકામ છે.

- તે વલવલધ યાંગોભાાં ઉ઩રબ્ધ છે અને બાયતના વલવલધ દશસ્વાઓભાાંથી ભ઱ી આલે છે.

- તેનો ઉ઩મોગ કૉરભો, ફ્રોદયિંગભાાં તથા તભાયા ઘયની ફશાયની દદલારોનેસદુાં ય ફનાલલા ભાટેથામ છે. 

લેખ શેર કરો :


સંબંધિત લેખો
ભલામણ કરેલ વિડિઓઝ
  મકાન બાંધકામ માટે અંદાજ આપતા સાધનો


કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટર

દરેક ઘર-નિર્માતા પોતાનું સ્વપ્ન ઘર બનાવવાનું ઇચ્છે છે પરંતુ વધારે બજેટ કર્યા વિના આવું કરે છે. ખર્ચ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને, તમને ક્યાં ખર્ચ થશે અને કેટલું ખર્ચ થશે તેનો વધુ સારો વિચાર તમને મળશે.

logo

ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર

હોમ-લોન લેવી એ ઘર બનાવવાની નાણા માટેની શ્રેષ્ઠ રીતોમાંની એક છે પરંતુ ઘર-બિલ્ડરો વારંવાર પૂછે છે કે તેમને કેટલી EMI ચૂકવવાની રહેશે. ઇએમઆઇ કેલ્ક્યુલેટર સાથે, તમે એક અંદાજ મેળવી શકો છો જે તમને તમારા બજેટની વધુ સારી રીતે યોજના બનાવવામાં મદદ કરશે.

logo

પ્રોડક્ટ પ્રેડિક્ટર

ઘરના નિર્માતા માટે ઘર બનાવવાની શરૂઆતના તબક્કા દરમિયાન યોગ્ય ઉત્પાદનોની પસંદગી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. તમારું ઘર બનાવતી વખતે કયા ઉત્પાદનોની જરૂર પડશે તે જોવા માટે ઉત્પાદન આગાહીનો ઉપયોગ કરો.

logo

સ્ટોરલોકેટર

ઘરના નિર્માતા માટે, યોગ્ય સ્ટોર શોધવાનું મહત્વપૂર્ણ છે જ્યાં કોઈ ઘરના નિર્માણ વિશેની બધી મૂલ્યવાન માહિતી મેળવી શકે. ઘરના નિર્માણ વિશેની વધુ માહિતી માટે સ્ટોર લોકેટર સુવિધાનો ઉપયોગ કરો અને અમારા સ્ટોરની મુલાકાત લો.

logo

Loading....