ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ


Our home is our identity and we express our creativity through its decor. We spend great effort, time & money to achieve extraordinary decor by using designer tiles & premium marble


Traditional grouts tend to crack and peel, leading to entry of dampnessIntroducing: UltraTech Tilefixo Style Epoxy Grout

To fill premium tile & marble joints. It not only protects but also enhances the stylish and unique decor of home.

ffdf

Styling OptionsBenefits of Style Epoxy GroutFrequently Asked Questions 

You can buy STYLE Epoxy Grout from UltraTech cement dealers and tile shops near you.

Yes, STYLE Epoxy Grout can be used to tile both vertical and horizontal  surfaces including floors, walls, swimming pools etc

Yes, STYLE Epoxy Grout is water resistant and washable, making it very easy to clean and enabling you to maintain the aesthetics of your tiles


To download STYLE Epoxy Grout brochure

Disclaimer

Launching soon in regional languages.

Loading....