ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

Quality of home, will be no.1, only when the cement used is no.1

logo


ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಂತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ (₹)
₹{{prettify(cost)}}/-
ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ (₹) ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
₹{{prettify(amount)}}
ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
ಬಡ್ಡಿಯ ದರ (%)
{{interestRate}}%
ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
ಸಾಲದ ಅವಧಿ
{{tenure}}
ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
{{endYear}}
Tentive Timeline
{{timeline}}
ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
ಸಾಲದ ಕಂತು
₹{{prettify(emiAmount)}}
ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುವ ಬಡ್ಡಿ
₹{{prettify(totalInterest)}}

ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ

(ಅಸಲು + ಬಡ್ಡಿ)

₹{{prettify(totalPayable)}}
ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಯ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌
ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಂತಿನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಾಲಾವಧಿ
ವರ್ಷ

ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ
(A)

ಬಡ್ಡಿ ಕೋಷ್ಟಕ
(B)

ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ
(A+B)

ಬಾಕಿ ಈ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಸಾಲ
ನಿಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕಸ್ಟಮ್ ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ನೀವು ಮುದ್ರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ (ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ)?
Loading....