ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക


അൾട്രാടെക്ക് ബിൽഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് | ഹോം എക്സ്പെർട്ട്

manUltraTech ബിൽഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ്

നിർമ്മാണ ചക്രത്തിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു പയനിയറിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സെന്‍റർ                                                                    

gh

പ്രോഗ്രാമുകൾ

നിങ്ങളുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബിൽഡർ മീറ്റിംഗുകള്‍, കരാറുകാരൻ കോൺഫറൻസുകൾ, പ്ലാന്‍റ് സന്ദർശനങ്ങൾ                                                                                                                                                                                                              

gh

അടിസ്ഥാന പരിശോധനകൾ

ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ട പരിശോധനകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്                                                                                                                           

gh

വിദഗ്ദ്ധ ടെസ്റ്റിംഗ് വാൻ

UltraTech-ന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിദഗ്ദ്ധ സഹായ വാൻ ഉപയോഗിച്ച് സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

gh

Loading....