ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക

അൾട്രാടെക് മികച്ച പെര്‍ഫോമന്‍സും കൂടുതൽ ബലവുമുള്ള കോൺക്രീറ്റ്

അൾട്രാടെക്ൺ ക്രീറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ലോകത്തിലെ പത്താമത്തെ വലുതുമായ കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മാതാവാണ്, ഇത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നു. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ അൾട്രാടെക് കോൺക്രീറ്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത്, അതിന്‍റെ സൗന്ദര്യാത്മക ആകർഷണവും കൂടിയാണ്. അൾട്രാടെക് കോൺക്രീറ്റിൽ, രൂപകൽപ്പനയും ദീർഘവീക്ഷണവും കൈകോർത്തുപോകുന്നു. കാലം തെളിയിച്ച കോൺക്രീറ്റ് പരിഹാരങ്ങളുടെ മികച്ച സംയോജനമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

logo

എന്തുകൊണ്ടാണ് അൾട്രാടെക്റെ ഡി മിക്സഡ് കോൺക്രീറ്റ്?

അൾട്രാടെക് കോൺക്രീറ്റ് ശരിയായ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും സ്വഭാവവും ഘടനയും പ്രകടനവും നേടുന്നതിനാണ് പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് പരമ്പരാഗത കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ മികച്ചതും ഒന്നിലധികം ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉള്ളതുമാണ്. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിദഗ്ദ്ധ ഗുണനിലവാര സംവിധാനങ്ങൾ, കാര്യക്ഷമമായ അസംസ്കൃത മിക്സ് ഡിസൈൻ, ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ഫലങ്ങൾ - ഇവയെല്ലാം ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ക്ലയന്‍റ് ആവശ്യകതകൾ പഠിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നതിലും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിലും ഉള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഒപ്റ്റിമം ഓർഡർ ബുക്കിംഗും ഡെലിവറികളുടെ ദൃശ്യപരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 36 സ്ഥലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന നൂറിലധികം അത്യാധുനിക പ്ലാന്‍റുകളിലാണ് അൾട്രാടെക് കോൺക്രീറ്റിന്‍റെ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

 

logo

അൾട്രാടെക് വളരെ അത്ഭുതകരമായ കോൺക്രീറ്റ്

ലോകം ഹരിതമാകുകയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയതും വിശ്വസനീയവുമായ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നായ അൾട്രാടെക്-ലെ ഞങ്ങൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിലിൽ നിന്നുള്ള "ഗ്രീൻ പ്രോ" സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കോൺക്രീറ്റാണ് അൾട്രാടെക് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് ഇത് വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. 

 

 

logo

பிளான்ட் ல ாகேட்டர்

அல்ட்பாடெக் RMC ப்பாெக்ட்க஭ின் புதின ரபஞ்சில் உங்கள் ய ீ ட்டெக் கட்ெவும், உங்கள் நாயட்ெத்தில் அருகிலுள்஭ RMC ஧ி஭ான்டெ கண்ெ஫ியுங்கள்

logo

ல ாடர்பில் இருப்பீர்

உங்கள் ரகள்யிகளுக்கு அல்ட்பாடெக் ஥ிபுணர்கட஭த் டதாெர்புடகாள்஭வும்

logo

അവാർഡു

അൾട്രാടെക് റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് നിരവധി അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്


Loading....