ആധാരവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും

ഭൂമിയുടെയും വസ്തുവിന്റെയും കാര്യം വരുമ്പോൾ, തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സാങ്കേതിക രേഖയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവ് ആവശ്യമാണ്

 
 

 

1

ഒരു ഭൂമിയോ വസ്തുവോ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശമാണ് ഉടമസ്ഥാവകാശം (പട്ടയം), ഇത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശം ഒരു രേഖയിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വാങ്ങുന്നയാളും വിൽക്കുന്നയാളും ഒരു കരാറിലെത്തിയ ശേഷം, വാങ്ങുന്നയാൾ വസ്തു രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ പ്രസ്തുത ആസ്തിയുടെ മേല്‍ നിയമപരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം നേടുന്നു. തീറാധാര പ്രമാണം ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

2

1908-ലെ ഇന്ത്യയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഉടമയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്ത് കൈമാറ്റം നിയമപരമായ തെളിവായി നിലനിൽക്കാൻ വിൽപ്പന രേഖ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. രേഖകൾ കോടതിയിൽ സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, തീറാധാരം ഉടമയ്ക്ക് ഒരു അധികാരപത്രമായി മാറുന്നു, ഇത് രണ്ട് നിബന്ധനകളും പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

3

ഒരു പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ, വിൽപ്പനക്കാരൻ വസ്തുവിന്റെ മേലുള്ള അവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം. ഇത് കാർഷിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലെയിമുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.സാധാര
ണയായി പൂർവ്വിക സ്വത്തിന്‍റെ
ക്ലെയിമുകളിൽ ഇത് ഉടമസ്ഥതയുടെ
ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ശൃംഖല
യെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

4
ബാങ്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന്
ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖ ആവശ്യമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വാ
യ്പ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിർദിഷ്ട ഭൂമി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണെന്ന്
ഈ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖ തെളിവ്
നൽകുന്നു. അവരുടെ കുടിശ്ശിക
അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കി
ന് ഈ രേഖ ഉപയോഗിച്ച്
നിങ്ങളുടെ
സ്ഥലത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റാനോ
അവരുടെ പണം വീണ്ടെടുക്കാനോ
സാധിക്കും.
 ഈ കാരണങ്ങളാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖയും നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിന്റെ വ്യക്തമായ ആധാരവും നിങ്ങളുടെ പ്രധാന പരിഗണനയായിരിക്കണം.

വീടുനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾക്കായി, അൾട്രാടെക് സിമന്റ് നൽകുന്ന #ബാത്ഘർക്കി ലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യുക

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക