എന്താണ് സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തലും തറ അടയാളപ്പെടുത്തലും

നിങ്ങളുടെ പ്ലോട്ടിൽ സ്ട്രക്ചര്‍ പണികഴിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ലേഔട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് ലേഔട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തലിലാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട് പ്ലാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായേക്കാം.

1

 

Lets have a look at how layout marking is done.

 

1
 

ആദ്യം, എഞ്ചിനീയറുടെയും ആർക്കിടെക്റ്റിന്റെയും സഹായത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞ പ്ലോട്ടിൽ പില്ലറുകളുടെ സ്ഥാനം ക്രമീകരിക്കുക. തുടർന്ന്, 2-3 അടിയുള്ള കുറ്റികളുടെയും കയറിന്റെയും സഹായത്തോടെ, അടിസ്ഥാനരേഖയും മറ്റ് അതിരുകളും തിരിക്കുക

2

 

 

2
 

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ ഭിത്തികളുടെ വലുപ്പവും സ്ഥാനവും അത് മതിയോ എന്ന് വിദഗ്ധരുമായി സ്ഥിരീകരിക്കുക.

3

 

 

3
 

പില്ലർ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലം ശരിയാക്കിയ ശേഷം, കുഴിക്കേണ്ട സ്ഥലം ചോക്ക് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക.

4

 

 

4
 

കുഴിയെടുക്കൽ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്.

5

 

 

5
 

പില്ലറുകളുടെ ആഴം മണ്ണിന്റെ ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മണ്ണ് അയഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, പില്ലറുകള്‍ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം.

6

 

 

6
 

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറപ്പാക്കുക

ലേഔട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ ആയിരുന്നു ഇവ.

കൂടുതൽ വിദഗ്‌ദ്ധമായ ഭവന നിർമ്മാണ പരിഹാരങ്ങള്‍ക്കും നുറുങ്ങുകൾക്കുമായി, അൾട്രാടെക് സിമന്റിന്റെ #ബാത്ഘർക്കി പിന്തുടരുന്നത് തുടരുക

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക