ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക

Healthcare


Healthcare


Promoting well-being

Our social initiatives are aimed at promoting well-being of people in our local communities.

safe-operations


Healthcare

 

Health is a major concern for the poor. People are deprived of basic healthcare services and proper nutrition due to accessibility issue. Our activities that are carried out in the community, are aligned with SDG – 3 and SDG -6 of ‘Ensuring healthy lives and promoting well-being for all at all ages’ and ‘Availability and sustainable management of water and sanitation for all’ respectively. Annually we reach out to 9 million people.

 

Through our medical camps, we have reached out to 1.54 Lakh villagers for general health check-ups. Those afflicted with serious ailments were taken to our company hospitals for treatment. Over 1,27,025 patients were treated in the Out-Patient Department. Additionally, we organized medical camps to treat orthopaedic, cardiac, skin and ENT related ailments.

 

At eye camps organized by us; over 15,000 patients have been taken under our care. Of these 1838 patients were operated for cataract and were provided with intraocular lens. Alongside 4174 patients were given spectacles for better sight. These eye camps were conducted at Khor, Sambhupura, Hirmi, Kotputli, Rawan, Arakkonam and Kharia Khangar.

 

At our blood donation camps, we garnered 1165 donors in Ginigera, Jaffrabad, Kovaya, Khor, Hirmi, Kharia Khangar and Reddipalayam.


Disclaimer

This section is intentionally retained in English language.

Loading....