അൾട്രാടെക് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ വസ്തുക്കള്‍

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

അടിത്തറ മുതൽ പൂർണത വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അൾട്രാടെക്ക് ധാരാളം ഉത്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇതിൽ സാധാരണ പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ്റ്, പോർട്ട്ലാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർനസ് സ്ലാഗ് സിമെന്റ്റ്, പോർട്ട്ലാൻഡ് പോസലനാ സിമെന്റ്റ്, വൈറ്റ് സിമെന്റ്റ്, വൈറ്റ് സിമെന്റ്റ്, റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ്, ബിൽഡിംഗ് ഉത്പന്നങ്ങൾ കൂടാതെ നിരവധി ബിൽഡിങ് സൊല്യൂഷനുകൾ എന്നിവയും നൽകുന്നു. അൾട്രാടെക്ക്, അൾട്രാ ടെക്ക് പ്രീമിയം, ബിർള സൂപ്പർ എന്നീ പേരുകളിലും, വൈറ്റ് സിമെന്റ്റ് ബിർള വൈറ്റ് എന്ന പേരിലും, റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ഉൾട്രാടെക്ക് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന പേരിലും നൂതനമായ നിർമാണ ഉൽപന്നങ്ങൾ 'എക്സ്ട്രലൈറ്റ്, ഫിക്സോ ബ്ലോക്ക്,സീൽ & ഡ്രൈ,റെഡിപ്ളാസ്റ്റ് എന്ന പേരിലും വിപണനം നടത്തുന്നു. പ്രാഥമിക നിർമാണ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഒരു മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായവ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന വിപണന രീതിയാണ് അൾട്രാടെക്ക് ബിൽഡിംഗ് സൊലുഷ്യനുകൾ.

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക