ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിക്ക് ആവശ്യമായ 5 പ്രധാന  വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

വീട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സങ്കേതമാണ് കിടപ്പുമുറി, അവിടെ അവർ അവരുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വസ്ഥതയ്ക്കും വിശ്രമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇടം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തിഗതവും സവിശേഷവുമായ ഒരു സുരക്ഷിത ഇടമാണ്, ഇതിനായി പോസിറ്റീവും സമാധാനപരവുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ ശരിയായ ഊർജത്തിന്റെ പ്രസരണം ആവശ്യമാണ്.

ഇവിടെയാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം പ്രസക്തമാകുന്നത്. കിടപ്പുമുറിയെ പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷിത ഇടമാക്കി മാറ്റാൻ ശരിയായ വാസ്തു ശാസ്ത്രം വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതുവഴി വ്യക്തിഗതമായി സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.


വാസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറി നിർമിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം

ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് അതിന്റെ സുഖം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്, നീണ്ടതും ക്ഷീണിതവുമായ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം അവർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ വാസ്തു പ്രകാരമുള്ള കിടപ്പുമുറി അവർക്ക് എപ്രകാരം അത് അനുഭവപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിർണയിക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കിടപ്പുമുറികൾ നമുക്ക് ജോലി, എഴുത്ത്, നമ്മുടെ ഹോബികളിൽ മുഴുകൽ, തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബാഹ്യലോകത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുള്ള വളരെ ആവശ്യമായ ഒരിടം നൽകുന്നു. മുറിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഊർജത്തെ സംബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, വിജയം എന്നിവയിലും കിടപ്പുമുറിയുടെ ശരിയായ വാസ്തു ശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.
 

വാസ്തു പ്രകാരമുള്ള മാസ്റ്റർ ബെഡ് റൂം

ദിശ : മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വാസ്തു ടിപ്സ് അനുസരിച്ച്‌, കിടപ്പുമുറി തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വേണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന വാതിലിന്റെ സ്ഥാനം : കിടപ്പുമുറിയുടെ വാതിൽ 90 ഡിഗ്രിയിൽ തുറക്കണമെന്നും തുറക്കുമ്പോഴോ അടയ്ക്കുമ്പോഴോ ശബ്ദമുണ്ടാകരുതെന്നും കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ദിശയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യണമെന്നും മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വാസ്തു മാർഗനിർദേശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കട്ടിലിന്റെ സ്ഥാനം : മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാസ്തു തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച്‌ തെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ കട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെവരുമ്പോൾ കാലുകൾ വടക്കോ കിഴക്കോ ദിശയിലായിരിക്കും. ഒരു മൂലയ്ക്ക് പകരം കട്ടിൽ മുറിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിരിക്കണം.

നിറം : മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാസ്തു മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്‌ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന് അനുയോജ്യമായത് ഗ്രേ, പച്ച, റോസ്, നീല, ഐവറി അല്ലെങ്കിൽ ഇളം നിറങ്ങളാണ്.

അലമാരയുടെ സ്ഥാനം : മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാസ്തു ടിപ്സ് അനുസരിച്ച് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് ദിശയിൽ, ഈ ദിശകൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, അലമാര സ്ഥാപിക്കണം.

അലങ്കാരം : പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളുടെയോ സമുദ്രത്തിന്റെയോ പ്രസന്നമായ പെയിന്റിംഗുകൾ കൊണ്ട് ചുവരുകൾ അലങ്കരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വാസ്തു മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഹിംസയെ വിഷയമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പെയിന്റിംഗുകൾ ഒഴിവാക്കണം.

കിടപ്പുമുറിക്കുള്ള ലളിതമായ വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

കിടപ്പുമുറിയുടെ ദിശ

Bedroom Direction

കിടപ്പുമുറിയുടെ ദിശ

 

 • വാസ്തു പ്രകാരം കിടപ്പുമുറിയുടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിശ വടക്ക് ദിശയാണ്, കാരണം ഇത് തൊഴിൽപരമായ വിജയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
 • കിടപ്പുമുറിയുടെ വാസ്തു ടിപ്സ് അനുസരിച്ച് സമ്പത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിനാൽ കിടപ്പുമുറിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയും ഒരു നല്ല ദിശയാണ്.
 • വീടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തും വടക്കുകിഴക്ക്, തെക്കുകിഴക്ക് ദിശകളിലും കിടപ്പുമുറി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

വാസ്തു പ്രകാരം കട്ടിലിന്റെ ദിശ, ആകൃതി, സ്ഥാനം :

bed-direction-shape-position-as-per-vastu

വാസ്തു പ്രകാരം കട്ടിലിന്റെ ദിശ, ആകൃതി, സ്ഥാനം :

 

 • മുറിയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയാണ് വാസ്തു പ്രകാരം കട്ടിലിടാൻ അനുയോജ്യമായ ദിശ.
 • കട്ടിൽ മരം കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം, ഒന്നുകിൽ ചതുരാകൃതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലോ ആയിരിക്കണം.
 • കട്ടിൽ നേരിട്ട് ബീമിന് താഴെ ഇടരുത്.
 • കട്ടിലിന്റെ ദിശകൾക്കായി വാസ്തു നിർദേശിച്ച പ്രകാരം കട്ടിൽ മുറിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിരിക്കണം, ചുവരുകൾക്ക് വളരെ അടുത്തായിരിക്കരുത്.

വാസ്തു പ്രകാരം ഉറക്ക ദിശ :

sleeping-direction-as-per-vastu

വാസ്തു പ്രകാരം ഉറക്ക ദിശ :

നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ തല തെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കും നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്കും ആയിരിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പോസിറ്റീവ് എനർജി ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്. വടക്ക് ദിശയിൽ തല വച്ച് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല.

കണ്ണാടികൾ, അലമാരകൾ, ഡ്രെസ്സറുകൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം :

placement-of-mirrors-wardrobes-dressers

കണ്ണാടികൾ, അലമാരകൾ, ഡ്രെസ്സറുകൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം :

 

 • നിങ്ങളുടെ അലമാര കിടപ്പുമുറിയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സ്ഥാപിക്കണം, വാതിൽ വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കാണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
 • കണ്ണാടി സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ദിശയിലായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഉറക്കാവസ്ഥ സ്വയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ശുഭകരമായി കണക്കാക്കാത്തതിനാൽ കണ്ണാടി ഒരിക്കലും കട്ടിലിന് അഭിമുഖമായി സ്ഥാപിക്കരുത്.
 • സമ്പത്തിന്റെ അധിപൻ കുടികൊള്ളുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ വടക്ക് ദിശയിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്.
 • അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത മുറി ഊർജത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മുറി അലങ്കോലപ്പെടാത്തതായിരിക്കണം.
 • ഡ്രസ്സർ കട്ടിലിനടുത്തായിരിക്കണം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്.

ബെഡ് റൂം സീലിംഗ് :

bedroom-ceiling

ബെഡ് റൂം സീലിംഗ് :

 

 • മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഉറക്കമില്ലായ്മയും കൊണ്ടുവരുമെന്നതിനാൽ ഒരുപോലെയല്ലാത്തതോ ചരിഞ്ഞതോ ആയ സീലിംഗ് രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.
 • പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇടം നൽകുമെന്നതിനാൽ സീലിംഗിന്റെ ഉയരം 10-12 അടിയാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
 • ഇരുണ്ട നിറമുള്ള സീലിംഗ് നിർഭാഗ്യവും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിനാൽ സീലിംഗ് ഇളം ഷെയ്ഡുകൾ ആയിരിക്കണം.
 • ബഹുശാഖാദീപം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനുകൾ പോലെയുള്ള അലങ്കാരങ്ങളാൽ സീലിംഗ് മോടിപിടിപ്പിക്കരുത്, അവ യുക്തമായ വിധത്തിൽ ലളിതമായതും ഏറെക്കുറെ വീടിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ദീർഘചതുരാകൃതിയിലോ ചതുരാകൃതിയിലോ ഉള്ള പാറ്റേണിൽ മൂന്ന് നിരകളുള്ളതുമായിരിക്കണം.

കിടപ്പുമുറിയിലെ ബാൽക്കണി :

balcony-in-the-bedroom

കിടപ്പുമുറിയിലെ ബാൽക്കണി :

 

 • വടക്ക്, വടക്കുകിഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ദിശയാണ് ബാൽക്കണി നിർമിക്കാൻ അനുയോജ്യം.
 • ബാൽക്കണിയിലെ ചുവരുകൾ 90 ഡിഗ്രിയിൽ യോജിക്കണം.
 • ബാൽക്കണിയുടെ വടക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പൂക്കളോ തരംഗരൂപമോ മുദ്രണം ചെയ്ത താഴ്ന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഇത് സൗരോർജത്തിന്റെ സുഗമമായ ഒഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കുകയും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മുറിയിൽ പ്രകാശം പരത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കിടപ്പുമുറിയുടെ കളർ :

colour-of-the-bedroom

കിടപ്പുമുറിയുടെ കളർ :

 

 • നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിയുടെ നിറം മൃദുവും ഇളം നിറത്തിലുള്ളതുമായ ഷെയ്ഡുകൾ അടങ്ങിയതായിരിക്കണം.
 • മുറിക്ക് അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങൾ ഓഫ്-വൈറ്റ്, ക്രീം, ഗ്രേ, പിങ്ക്, നീല എന്നിവയാണ്.
 • ദീപ്തവും ആകർഷകവുമായ നിറം മുറിയിൽ സജീവവും സമ്മർദരഹിതവുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുകയും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • നെഗറ്റീവ് എനർജിയും പ്രകമ്പനങ്ങളും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ഇരുണ്ട ഷെയ്ഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം.

നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിക്ക് അനുയോജ്യമായ വാസ്തു എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം, നിങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ഇടം പോസിറ്റീവും ശാന്തവുമായ ആന്ദോളനത്താൽ നിറച്ച്‌ അതിനെ നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക.

നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിക്ക് പുറമെ, നിങ്ങളുടെ ശുചിമുറിയും നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഇടവും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ധാരാളം നടക്കുന്ന ഇടവുമാണ്. ശരിയായ വാസ്തു പ്രകാരം നിർമിച്ചുകൊണ്ട് അത് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ശുചിമുറികൾക്കുള്ള വാസ്തുവിനെക്കുറിച്ച്‌ കൂടുതൽ വായിക്കുക.