അൾട്രാടെക്കിലെ ജീവിതം

അവലോകനം

അൾട്രാ ടെക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു, ഉല്ലസിക്കുന്നു, ആഘോഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റടുക്കുന്നവരും, പെട്ടന്ന് പഠിക്കുന്നവരും, ഞങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ വിദഗ്‌ധരുമാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ സിമന്റ് വ്യവസായത്തെ തന്നെ നവീകരിക്കുന്നവരാണ്.

ജോലിക്കിടയിൽ വിനോദം

എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുന്നുവെന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ?
ശരി, നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുക..

ജോലിയിലെ വൈവിധ്യം

ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജോലിക്കാർക്കിടയിൽ വൈവിധ്യം അവലംബിക്കുന്നു

വേൾഡ് ഓഫ് വുമൺ എന്ന ഓൺലൈൻ കമ്യൂണിറ്റിയിൽ വ്യക്തിഗതമായും തൊഴിൽ പരമായും -സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കുകയും വളരുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് വനിതാ മാനേജർമാരെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് 'ആക്സിലറേറ്റഡ് വുമൺ'സ് ഡെവലോപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം' ലക്‌ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു.  

ഓൺ നർച്ചർ അപ്പ്ഗ്രെയ്‌ഡ്‌ യുവർസെൽഫ് എന്നു പേരുള്ള ജൂനിയർ മാനേജ്‌മെന്റ്റ് ചുമതലകളിലേക്ക് വനിതകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പദ്ധതി മിഡിൽ മാനേജ്‌മെന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലെ കഴിവുകൾക്കും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക