അൾട്രാടെക്കിലെ ജോലികൾ

അൾട്രാ ടെക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു, ഉല്ലസിക്കുന്നു, ആഘോഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റടുക്കുന്നവരും, പെട്ടന്ന് പഠിക്കുന്നവരും, ഞങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ വിദഗ്‌ധരുമാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ സിമെന്റ്റ് വ്യവസായത്തെത്തന്നെ നവീകരിക്കുന്നവരാണ്.

നിലവിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ

കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ബിസിനെസ്സുകളിൽ ജോലികൾ കണ്ടെത്തുക

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക