தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்


கான்கிரீட் ஃபிளோரிங்ஸ் - அல்ட்ராடெக் ஐ-ஃபிளோர்ஸ்

தொழிற்சாலை, கிடங்குகளின் தரையை உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப பிரத்தியேகமாக உருவாக்க உதவும் உயர்ந்த செயல்திறன் கொண்டஒரு அற்புதமான கான்கிரீட்.

உங்கள் குறிப்பிட்ட வணிக மற்றும் செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அல்ட்ராடெக் ஐ-ஃப்ளோர்ஸ் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அல்ட்ராடெக்கின் ஒப்பிடமுடியாத தொழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் மற்றும் செயல்படுத்தும் திறன் மூலம் உங்கள் தரைக்கான அனைத்துத் தேவைகளையும் முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்கிறோம்.

logo


ஒரு இடைவிடாத வணிகத்தை உருவாக்குவது இப்போது அல்ட்ராடெக் ஐ-ஃப்ளோரால் உருவாக்கப்பட்ட தரை மூலம் சாத்தியமாகும்

உங்களால் அசாதாரணமான ஒன்றை உருவாக்க முடியும் எனும்போது, சாதாரணத்துடன் ஏன் நிறுத்திக் கொள்ளவேண்டும்!


நன்மைகள்
தொழில்நுட்ப குறிப்புகள்


குறைந்தபட்ச M25 வலிமை

கூடுதல் வலுவாகவும் நீடித்து உழைக்கும் வகையிலும் கட்டப்பட்டுள்ளது, M25 வலிமையுடன் கூடிய அல்ட்ராடெக் டெக்கர் ஆனது அதிக சுமை மற்றும் எடையைத் தாங்கும் வகையிலும் அதன் வலிமையை இன்னும் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் கட்டமைப்பாகும். 

logo

குறைந்தபட்ச பராமரிப்பு

அல்ட்ராடெக் டெக்கர் குறைந்த பராமரிப்பு தேவைப்படும் மிக உயர்ந்த தரமான கட்டுமானங்களை வழங்குகிறது. 

logo

குறைபாட்டைப் பராமரிக்க உதவும் சிறப்பு சேர்க்கைகள்

அல்ட்ராடெக் டெக்கர் உள்ள சிறப்பு கலவைகள் கான்கிரீட்டில் சரியான தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதத்தை உறுதிசெய்து சரிவை பராமரிக்கின்றன, இதன் விளைவாக வலுவான முழுமையான கட்டுமானங்கள் கிடைக்கும். 

logo
logo

மேலும் ஆச்சரியமான தீர்வுகள்


பிளான்ட் ல ாகேட்டர்

அல்ட்பாடெக் RMC ப்பாெக்ட்க஭ின் புதின ரபஞ்சில் உங்கள் ய ீ ட்டெக் கட்ெவும், உங்கள் நாயட்ெத்தில் அருகிலுள்஭ RMC ஧ி஭ான்டெ கண்ெ஫ியுங்கள்

map

ல ாடர்பில் இருப்பீர்

உங்கள் ரகள்யிகளுக்கு அல்ட்பாடெக் ஥ிபுணர்கட஭த் டதாெர்புடகாள்஭வும்

 

telephone
Loading....