தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்

Paint Bubbling on Wall: Causes and Solutions | UltraTech Cement

Paint Bubbling on Wall: Causes and Solutions | UltraTech Cement

Paint bubbling occurs when the paint film lifts from the underlying surface. Learn how to prevent paint bubbling and blistering on walls and ceilings to maintain aesthetic view of your home.

Painting Tips and Techniques for Walls | UltraTech

Painting Tips and Techniques for Walls

Get professional results with these Painting Tips a flawless finish. This ultimate Home Painting Guide will take you through the process from start to finish. Read more.

10 Tips on Choosing Colour for Exterior Walls of Your Home | UltraTech

10 Tips on Choosing Colour for Exterior Walls of Your Home

Colour for Exterior Walls can make a big impact on the overall look and feel of your home. Learn how to choose the right colours for your home's architecture and design style.

Build A Strong Roof In Just 6 Steps

BUILD A STRONG ROOF IN JUST 6 STEPS

The roof is an important part of your home, which protects it from external wind, water and sunlight. This is why its important to build a resilient roof that can withstand these factors. While there are various types of roofs, RCC roofing is generally used in our country. Here are the steps involved in the roof-building process of this type.

15 Types of Wall Finishing & Textures For Your Home | UltraTech

15 Types of Wall Finishing & Textures For Your Home | UltraTech

Moving In

Uses Of White Cement | English | #BaatGharKi

White cement is used in many places from the construction of the house to its finishing. Let's understand some things about its uses. For more Home Building related information, subscribe  https://bit.ly/2U5PVb0

 

#BaatGharKi #UltraTechCement

Moving In

Floor Tiles Fixing With TileFixo | Tiles Fitting | #BaatGharKi by Ultratech Cement

If your floor tiles aren't fixed properly, they can ruin the look of your new home and may cause other problems. Wondering how to fix tiles? Below are the right way to fix floor tiles with TileFixo:

1. Use UltraTech Tilefixo for better bonding between tiles and surface

2. Apply a thick layer for 3-6mm mixture on the surface. For a strong bond, use the mixture within 30 mins to fix the tiles

3. While fixing wall tiles, start from the bottom and make your way up. Ensure there are no hollow gaps between the wall and tiles

4. You can also fix ceramic, marble and granite tiles with Tilefixo

 

UltraTech TILEFIXO is a polymer modified cement based high performance, high strength, high quality tile adhesive developed to fix tiles, Natural Stones over walls and floors. Suitable for both internal and external, thin bed applications. There are four variant of TILEFIXO for different application. Know more here:https://www.ultratechcement.com/products/ultratech-building-products

 

Keep watching #BaatGharKi from UltraTech Cement to know more home-building tips. “UltraTech is India’s No. 1 Cement” About UltraTech: UltraTech Cement Ltd. is the largest manufacturer of grey cement, Ready Mix Concrete (RMC) and white cement in India. It is also one of the leading cement producers globally. UltraTech as a brand embodies 'strength', 'reliability' and 'innovation'. Together, these attributes inspire engineers to stretch the limits of their imagination to create homes, buildings and structures that define the new India.

 

#TilesFitting | #TilesFixing |#Tilesworkmistake | #TilesInstallation Connect with Ultratech on:

 

Facebook - https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

 

Twitter - https://twitter.com/ultratechcement

 

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/ultratechcement/

Moving In

How to Install Wall Tiles | Wall Tiles Fitting Process | Wall Tiles Fixing Tips | Ultratech Cement

Wall tiles fitting process should be done properly as tiles protect your walls and give them a beautiful finish. Tiled walls can resist moisture and handle scrubbing much more readily than dry wall or other materials. Here are a few important wall tiles fitting tips that tells how to install wall tiles perfectly:

 • For tight grip of a tile, the layer of plaster should be rough.
 • Before installing the #walltiles, sprinkle water on the walls cleaning it and then add a thin layer of cement slurry.
 • Put the cement paste at the back of the tiles and carefully place them on the wall.
 • You can also use ready-made tile adhesives available in the market. • While fixing tiles, pressure should be light and ensure that the alignment is right.
 • After 24 hours apply grout on the tiles joints and keep the tile surface clean.

 

For more information on #homebuilding , keep watching #BaatGharKi from UltraTech Cement. Learn more about other tips while home building here – https://www.ultratechcement.com/ “UltraTech is India’s No. 1 Cement” About UltraTech: UltraTech Cement Ltd. is the largest manufacturer of grey cement, Ready Mix Concrete (RMC) and white cement in India. It is also one of the leading cement producers globally. UltraTech as a brand embodies 'strength', 'reliability' and 'innovation'. Together, these attributes inspire engineers to stretch the limits of their imagination to create homes, buildings and structures that define the new India. Wall Tiles fitting | Wall Tiles fixing | Wall Tiles fitting process | Home Construction Tips Connect with Ultratech on:

 

Facebook - https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

 

Twitter - https://twitter.com/ultratechcement

 

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/ultratechcement/

 

#WallTilesfittingprocess #WallTilesfixing #WallTilesfittingtips

Moving In

Moving In What Are The Different Types Of Wall Finishes? | #BaatGharKi | UltraTech Cement | English

Wall finishing adds to the aesthetics of walls and the overall look of the house. You can do various types of finishes on your wall, according to your needs. For instance, cement plaster finish wherein a mortar of cement, sand and water is put on the walls.

 

This gives the walls a smooth matte finish. If you want a more decorative look from this mixture, then you can choose the cement textured finish. Plaster of Paris Finish - With the help of the POP you can get intricate design finishes on your walls. Wood Tile Finish - this gives you a wood panel like finish. These were some types of wall finishes for your home. Keep watching #BaatGharKi from UltraTech Cement to know more about home-building and home improvement tips.

 

“UltraTech is India’s No. 1 Cement” About UltraTech: UltraTech Cement Ltd. is the largest manufacturer of grey cement, Ready Mix Concrete (RMC) and white cement in India. It is also one of the leading cement producers globally. UltraTech as a brand embodies 'strength', 'reliability' and 'innovation'. Together, these attributes inspire engineers to stretch the limits of their imagination to create homes, buildings and structures that define the new India.

 

Wall Finishing | Types of Wall Finishes | Home Improvement Tips Subscribe to our channel: https://bit.ly/32SHGQ4

 

Know more about the UltraTech @ https://www.ultratechcement.com/

 

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

 

#cementplasterfinish #plasterofparisfinish #cementtexturedfinish #woodtilefinish

Moving In

How to place Furniture in your Living Room | UltraTech | BaatGharKi

Ek kamre ke size ko deesaid karne ke liye ye sochna bohot zaruri hai ke kaunse kamre me kya furniture rakhna chahiye aur kaha rakhna chahiye. Dekhiye apne ghar ke living room mein furniture placement kaise tay karein. Iss video ko apne dost ke saath share karein aur ghar banane se jude sabhi sawaalon ka jawaab paaye.

 

Click karein: http://bit.ly/2ZD1cwk #BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

 

To decide the right size of each room, it is very important to think about what furniture should be kept in which room and where it should be kept. See how to decide the furniture placement in the living room of your home. Share this video with your friends and get answers to all the questions related to building a house.

Know more: http://bit.ly/2ZD1cwk #BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

 

Subscribe to our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0... 

 

Website: https://www.ultratechcement.com/ 

 

Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCem... 

 

Twitter: https://twitter.com/ultratechcement 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ultr... 

 

Click here to see more such videos on homebuilding: https://bit.ly/3hQC8gm

Moving In

Home Painting Tips | How to Paint Walls | Expert Tips | English | UltraTech Cement

Let's learn a few important things before painting your home. A fresh coat of paint can transform the look of your home. Before you get started on your painting project, there are a few things you should know to make all parts of the job go smoothly.

 • Consider to choose the paint for both interior and exterior walls.
 • It is economical to buy painting materials in bulk.
 • Before applying paint, check the walls for any cracks, if any, fill the cracks.
 • Clean your walls with a sandpaper.
 • Use waterproof cement based paints on the outer walls on the house.
 • Use washable paint on the indoor walls as it helps in retaining the beauty of the walls and also saves costs of painting again and again.

 

These were a few home painting tips you must consider before to start the painting work. To know more about home building visit http://bit.ly/2ZD1cwk for more information related to home-building. ‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

 

#UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Moving In

Safety Precautions When Working With Electricity | Electrical Safety | English | UltraTech Cement

It’s important to take safety precautions when working with electricity at home. One needs to be cautious during electric wiring work, as electricity-related accidents could be fatal. If you are not careful when you do electrical work at home, it could end up being life-threatening.

 

Here are a few important electrical safety tips you must follow when doing the electrical work at home. • Always seek advice from a registered electrical contractor for all your electrical work at your home.

 • Plan your electrical connection spots before carrying out the electrical work.
 • It is important that you confirm with your engineer if earthing has been done properly.
 • Always purchase electrical materials from a reputed brand and check for ISI tags on each product.
 • Make sure there aren't too many joints or connection points in one socket.
 • Use fuse for all your electrical appliances.
 • Ensure your electrical connections are kept away from water, extreme heat, and kids.
 • Do not leave any naked wires. It can be dangerous. Learn about the safety at your construction site during electric work with #BaatGharKi from #UltraTechCement. To know more visit this page.
 • https://www.ultratechcement.com/home-building-explained-single/want-to-avoid-safety-hazards-during-electrical-work

 

Keep watching #BaatGharKi from UltraTech Cement to know more home-building tips. “UltraTech is India’s No. 1 Cement” About UltraTech: UltraTech Cement Ltd. is the largest manufacturer of grey cement, Ready Mix Concrete (RMC) and white cement in India. It is also one of the leading cement producers globally. UltraTech as a brand embodies 'strength', 'reliability' and 'innovation'. Together, these attributes inspire engineers to stretch the limits of their imagination to create homes, buildings and structures that define the new India.

 

Safety Precautions | Electrical Safety | Build a house | Construction tips Subscribe to our channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0m2JO9EsJNJZPDR2U7YQ

 

Know more about the UltraTech @ https://www.ultratechcement.com/

 

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

 

#SafetyPrecautions #ElectricalSafety #Constructiontips #HomeBuildingTips #Buildahouse

Moving In

How to build your house with inbuilt smart lighting | UltraTech | #BaatGharKi

Smartphones, Smart TV, Smart coffee makers, so why not smart lights? Come, let’s learn more about smart lighting. Smart lighting is a new innovative way of illuminating your house. Smart LED Bulbs connect with other smart devices, as well as an app on your phone through wifi.

 

 There are multiple ways of controlling these Smart LED lights. You can control them through an app on your phone, or through voice enabled assistants like Alexa or Google home. Smart LED bulbs have a longer life than ordinary bulbs/lights; and also consume lesser electricity, which leads to reduced electricity bills. While configuring your smart lighting system, you can either set-up all your smart devices together, or you can even set them up one-by-one as per your preference. For instance, just like you can set an alarm on your phone or a timer in your AC, in the same way you can also set a timer for your lighting; through which they can be turned on or off at a pre-determined time. So these were a few benefits of installing smart lighting while building your home. Don’t forget to like and share this video, and also drop a comment. For more such tips, keep watching Baat Ghar Ki, from UltraTech. To learn more about Home-construction and construction in general, keep watching #BaatGharKi from UltraTech. 

 

To learn more about Home-building, keep watching #BaatGharKi from UltraTech.

To obtain more tips about building your home, visit https://www.ultratechcement.com/

“Ultratech – India’s No. 1 Cement”

 

About Ultratech: Ultratech Cement Ltd. is India’s biggest manufacturer of Cement, Ready Mix Cement (RMC) and White Cement. It is also a globally renowned leader of cement production. As a brand, Ultratech signifies ‘strength’, ‘reliability’ and ‘innovation’. These qualities further inspire engineers to build homes, buildings and structures that truly represent the ‘new India’!    

Smart Lighting | Living Room | Building Materials | Home Building Tips | Building a Hous

Moving In

Plan Your Home's Plumbing (Expert Plumbing Tips in English) | UltraTech Cement

Plumbing is the most integral part when it comes to new house Planning and construction. We don’t spend a lot of time thinking about your home plumbing or worry about maintaining it. But when it suddenly stops working properly, or we run into a problem, boy do we notice! It’s absolutely no fun to deal with plumbing problems. That’s why we’ve made this list of our top plumbing tips that will help prevent some of your biggest pet peeves when it comes to your pipes.

 

If your new plumbing system is set up correctly, you can avoid future problems from sump pumps to water softeners and everything in between. Plumbing without Planning can cause many problems later. UltraTech brings you a few important plumbing tips you must consider while doing the plumbing work at your new home. So here are a few tips on how to do plumbing. Keep watching #BaatGharKi from UltraTech Cement to know more home-building tips.

 

To know more visit: https://www.ultratechcement.com/home-building-explained-single/tips-to-help-you-plan-your-home-s-plumbing “UltraTech is India’s No. 1 Cement” About UltraTech: UltraTech Cement Ltd. is the largest manufacturer of grey cement, Ready Mix Concrete (RMC) and white cement in India. It is also one of the leading cement producers globally. UltraTech as a brand embodies 'strength', 'reliability' and 'innovation'. Together, these attributes inspire engineers to stretch the limits of their imagination to create homes, buildings and structures that define the new India.

 

Plumbing | Expert Plumbing Tips | New House Planning | Plumbing Problems | Build a house Subscribe to our channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0m2JO9EsJNJZPDR2U7YQ

 

Know more about the UltraTech @ https://www.ultratechcement.com/

 

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited/

 

#Plumbing #ExpertPlumbingTips #NewHousePlanning #PlumbingProblems #HomeBuildingTips #Buildahouse

Moving In

Uses Of Birla White Putty

It is important that your paint maintain it’s true colors so that it can bring your home to life. We can achieve that with the help of original white putty. This is a white cement based, water resistant putty. Its better bonding, coverage, smooth finish makes it better suitable for paint.

 

It prevents peeling of plaster, algae and fungus and gives a smooth, gloss finish to the surface. It can be easily applied on plaster RCC and concrete surfaces. But be sure to wet the surface before applying.

 

There are two types of putty: wall care putty and wall care putty matte finish.

 

Matte finish is used as the first, in order to cover the uneven surface on the walls. It is applied in two layers for good finish with a thickness of not more than 1.5mm.

 

In the process there is no need of curing. 

 

Birla wall care putty: this is better option as compared to POP. It doesn’t absorb water like POP which means there is no need to apply a primer coating before painting. 

 

These were some common facts about wall care putty

 

Keep watching #BaatGharKi from UltraTech Cement to know more about home-building.

 

“UltraTech is India’s No. 1 Cement”

 

About UltraTech: UltraTech Cement Ltd. is the largest manufacturer of grey cement, Ready Mix Concrete (RMC) and white cement in India. It is also one of the leading cement producers globally. UltraTech as a brand embodies 'strength', 'reliability' and 'innovation'. Together, these attributes inspire engineers to stretch the limits of their imagination to create homes, buildings and structures that define the new India.

 

Birla White Wall Care | Wall Care Putty | Home Painting | | Home Building | Build A Home

 

Subscribe to our channel: https://bit.ly/32SHGQ4

 

Know more about the UltraTech @ https://www.ultratechcement.com/

 

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCem...

 

#BirlaWhiteWallCare #WallCarePutty #HomePainting  #HomeBuilding #BuildAHome

Moving In

How to Fix the Frames of Your Home Windows and Doors? | #BaatGharKi |

Looking out for some tips on fixing a frame of your home’s windows and doors? This video will help you understand a few important things about fixing door and window frames. It is important to fix the frames of your home’s windows and doors correctly. So, let's learn some things about fixing doors and window frames.

 

Usually most of the frames of doors and windows are made of wood. But you can also use materials like metal, PVC or concrete. While building a wall the frames are fixed on their determined positions and to keep the alignment in check a plumb bob is used. The position of frames and walls are fixed with the help of holdfast which is z shaped. Usually, three holdfasts are used for doors and two for windows which are later filled with concrete. Also fill the lower and side gaps with concrete.

 

Keep watching #BaatGharKi from UltraTech Cement to know more about home-building. “UltraTech is India’s No. 1 Cement” About UltraTech: UltraTech Cement Ltd. is the largest manufacturer of grey cement, Ready Mix Concrete (RMC) and white cement in India. It is also one of the leading cement producers globally. UltraTech as a brand embodies 'strength', 'reliability' and 'innovation'.

 

Together, these attributes inspire engineers to stretch the limits of their imagination to create homes, buildings and structures that define the new India.

 

Window Frame | Door Frame| Home Building Tips Subscribe to our channel: https://bit.ly/32SHGQ4

 

Know more about the UltraTech @ https://www.ultratechcement.com/

 

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

 

#fixingdoorframes #fixingwindowframes

Moving In

வீட்டிற்கு பெயின்ட்டிங்

பெயின்ட்டிங் உங்கள் வீட்டிற்கு பொலிவைக் கூட்டுகிறது. பெயின்ட்டிங்கைப் பற்றி சில விஷயங்களை தெரிந்துகொள்வோம். தங்கள் வீட்டை கட்டும் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் வீடு கட்டுவது சம்பந்தமான மற்ற தகவல்களுக்கு விசிட் செய்யவும்: http://bit.ly/2ZD1cwk

 

‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Moving In

உங்கள் வீட்டை ஸ்மார்ட் லைட் எனேபிள்டு ஆக்குவது எப்படி

ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், ஸ்மார்ட் டிவி, ஸ்மார்ட் காஃபி மேக்கர், ஆனா ஸ்மார்ட் லைட்டிங் ஏன் இல்லை? வாங்க ஸ்மார்ட் லைட்டிங் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். 

 

ஸ்மார்ட் லைட்டிங் உங்க வீட்டை பிரகாசமாக்க ஒரு நவீன வழி. ஸ்மார்ட் எல் இ டி பல்ப் வீட்டுல ஒய்ஃபை வழியாக வீட்டுல இன்னொரு ஸ்மார்ட் டிவைஸ் மற்றும் ஒரு மொபைல் ஆப்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஸ்மார்ட் எல் இ டி லைட்ஸை கட்டுப்படுத்த பல வழிகள் இருக்கு.  நீங்க உங்க ஃபோன்ல இருக்கற ஆப் இல்லை அலெக்ஸா அல்லது கூகிள் ஹோம் மாதிரியான வாய்ஸ் எனேபிள்டு அசிஸ்டெண்ட் மூலம் லைட்ஸை கட்டுப்படுத்தலாம்.

 

ஸ்மார்ட் எல் இ டி லைட்ஸை கட்டுப்படுத்த பல வழிகள் இருக்கு.  நீங்க உங்க ஃபோன்ல இருக்கற ஆப் இல்லை அலெக்ஸா அல்லது கூகிள் ஹோம் மாதிரியான வாய்ஸ் எனேபிள்டு அசிஸ்டெண்ட் மூலம் லைட்ஸை கட்டுப்படுத்தலாம் ஸ்மார்ட் எல் இ டி பல்ப்ஸோட  

ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், ஸ்மார்ட் டிவி, ஸ்மார்ட் காஃபி மேக்கர், ஆனா ஸ்மார்ட் லைட்டிங் ஏன் இல்லை? வாங்க ஸ்மார்ட் லைட்டிங் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். 

 

ஸ்மார்ட் லைட்டிங் உங்க வீட்டை பிரகாசமாக்க ஒரு நவீன வழி. ஸ்மார்ட் எல் இ டி பல்ப் வீட்டுல ஒய்ஃபை வழியாக வீட்டுல இன்னொரு ஸ்மார்ட் டிவைஸ் மற்றும் ஒரு மொபைல் ஆப்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஸ்மார்ட் எல் இ டி லைட்ஸை கட்டுப்படுத்த பல வழிகள் இருக்கு.  நீங்க உங்க ஃபோன்ல இருக்கற ஆப் இல்லை அலெக்ஸா அல்லது கூகிள் ஹோம் மாதிரியான வாய்ஸ் எனேபிள்டு அசிஸ்டெண்ட் மூலம் லைட்ஸை கட்டுப்படுத்தலாம்.

 

ஸ்மார்ட் எல் இ டி லைட்ஸை கட்டுப்படுத்த பல வழிகள் இருக்கு.  நீங்க உங்க ஃபோன்ல இருக்கற ஆப் இல்லை அலெக்ஸா அல்லது கூகிள் ஹோம் மாதிரியான வாய்ஸ் எனேபிள்டு அசிஸ்டெண்ட் மூலம் லைட்ஸை கட்டுப்படுத்தலாம் ஸ்மார்ட் எல் இ டி பல்ப்ஸோட ஆயுள் சாதாரண பல்ப்/லைட்டை விட அதிகம். குறைவான மின்சாரத்தை பயன்படுத்தும். இதனால உங்க மின்சார கட்டணம் மிச்சமாகும். ஸ்மார்ட் லைட்டிங்கை கன்ஃபிகரேஷன் செய்யும்போது எல்லா டிவைஸ்களையும் இணைக்க முடியும். எல்லா டிவைஸையும் உங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தனித்தனியாவும் செட்டப் செய்ய முடியும்.  அதாவது ஃபோன்ல அலாரம் அல்லது ஏசில டைமர் செட் பண்ற மாதிரி. அதே மாதிரி உங்க வீட்டுல லைட்டிங்கிற்கும் டைமர் செட் பண்ண முடியும். அதன் மூலம் அது குறிப்பிட்ட நேரத்துல ஆஃப் ஆகும் அல்லது ஆன் ஆகும்.

 

இதுதான் வீடு கட்டும்போது லைட்டிங் பொருத்தறதுக்கான சில பலன்கள். வீடு கட்டுதல் பற்றி மேலும் அறிவதற்கு அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் வழங்கும் #வீடு பற்றிய விஷயத்தை பார்த்துக் கொண்டிருங்கள். அல்ட்ராடெக் இந்தியாவின் நம்பர் 1 சிமெண்ட்

அல்ட்ராடெக் பற்றி: அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் இந்தியாவில் கிரே அல்ட்ராடெக் இந்தியாவின் நம்பர் 1 சிமெண்ட்

அல்ட்ராடெக் பற்றி: அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் இந்தியாவில் கிரே சிமெண்ட், ரெடி சிமெண்ட் மிக்ஸ் காக்ரீட் (ஆர்எம்சி) மற்றும் வௌ்லை சிமெண்ட்டில் மிகப் பெரிய உற்பத்தியாளர்கல். இது உலகில் முன்னணி வகிக்கும் சிமெண்ட் நிறுவனங்களில் ஒன்று மேலும் ஒரு பிராண்டு வடிவத்தில் அல்ட்ராடெக் வலிமை மற்றும் நம்பகத் தன்மை மற்றும் நவீன் நடைமுறையிலானது. அதோடு நிபுணர்கள் மற்றும் என்ஜினியர்கள் இந்தியாவில் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் வீடுகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டுமானங்களை உருவாக்குவதற்காக தமது கற்பனை சக்தியை அதிகரிக்க ஊக்குவிக்கிறது.  ஸ்மார்ட் லைட்டிங். லிவிங் ரூம், கட்டுமானப் பொருள்கள் ஹோம் பில்டிங் குறிப்புகள் பில்டிங் எ ஹவுஸ்

 

அல்ட்ராடெக் உடன் இணையுங்கள்: Subscribe to our channel: https://bit.ly/32SHGQ4

 

Connect with UltraTech on:

 

Facebook - https://www.facebook.com/UltraTechCem...

 

Twitter - https://twitter.com/ultratechcement

 

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/ultr...

 

Click here to see more such videos on homebuilding: https://bit.ly/3hQC8gm

Moving In

வால் ஃபினிஷிங் செய்முறை

வாங்க நீங்க உங்க வீட்டின் சுவற்றின் பொலிவை கூட்டுவதற்கு என்னென்ன வழிகளில் ஃபினிஷஸ் உபயோகிக்க முடியும் என்று பார்ப்போம். தங்கள் வீட்டை கட்ட இருக்கும் நண்பர்களுடன் ஷேர் பண்ணுங்க, மேலும் வீடு கட்டுவது சம்பந்தமான மற்ற டிப்ஸிற்கு விசிட் பண்ணுங்க: http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement

Moving In

வால் டைல் ஃபிக்ஸிங்

டைல்கள் வீட்டை ஸ்டை லானதாக்கும். சுவர்களை பர்ஃபெக்ட் ஆக்கும். சுவர்களில் டைல்களை எப்படிப் பொருத்துவது என்று தெரிந்து கொள்வோம். இதை வீடு கட்டும் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் வீடு கட்டுவது தொடர்பான இதர விவரங்களை அறிய வருகை தரவும்: http://bit.ly/2ZD1cwk

 

‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

 

#BaatGharKi UltraTechCement

Moving In

வாசல் கதவுகளையும் ஜன்னல் ஃப்ரேம்களையும் பொருத்துதல்

வீட்டின் வாசல் கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள் முழு வீட்டின் தோற்றத்தை மாற்றக்கூடும், வாங்க பார்க்கலாம் ஜன்னல் மற்றும் வாசல் கதவு பொருத்த சரியான முறை. தொடர்ந்து பாருங்கள் வீடுசம்பந்த விஷயம். வழங்குவோர் அல்ட்ராடெக்.

#UltraTechCement #BaatGharKi #homebuilding

http://bit.ly/2ZD1cwk

Moving In

பிளானிங் ப்ளம்பிங்கிற்கு

பிளானிங் இல்லாது ப்ளம்பிங் வேலை செய்ய சொன்னால் பிற்சமயத்தில் பெரியளவில் தொந்தரவுகள் ஏற்படகூடும். ப்ளம்பிங் பற்றிய சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வோம். தங்கள் வீட்டை கட்டும் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் வீடு கட்டுவது சம்பந்தமான மற்ற தகவல்களுக்கு விசிட் செய்யவும்:

http://bit.ly/2ZD1cwk.

Build A Strong Roof In Just 6 Steps

BUILD A STRONG ROOF IN JUST 6 STEPS

The roof is an important part of your home, which protects it from external wind, water and sunlight. This is why its important to build a resilient roof that can withstand these factors. While there are various types of roofs, RCC roofing is generally used in our country. Here are the steps involved in the roof-building process of this type.

Step By Step House Construction Process | UltraTech

Step By Step House Construction Process

For better planning & execution, read these step by step house construction process. The stages of house construction includes foundation, plumbing, finishing, installing doors & windows.

All You Need To know About Storing Cement

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT STORING CEMENT

Cement is one of the most important building materials. It must be carefully stored in a dry place, since it can get spoiled by exposure to moisture. Here is what you need to know for proper cement storage.

4 Quick Tips On How To Check Brick Quality!

4 QUICK TIPS ON HOW TO CHECK BRICK QUALITY!

Strong bricks make strong walls, resulting in better structural strength when you’re building a house. Here are four effective methods to test the quality of bricks for your home’s construction.

Want An Easy Fix For Loose Or Broken Tiles

WANT AN EASY FIX FOR LOOSE OR BROKEN TILES?

Over the course of time, your home tiles begin to loosen and crack. This is an indication that the mortar or cement that binds the tiles to the walls or floors, has weakened.

How To Lay Floor Tiles

HOW TO LAY FLOOR TILES

Tile installation & fixing is an arduous task, & requires precautionary steps. here is a checklist of safety measures needed for the tiling process.

6 Common Waterproofing Mistakes You Should Avoid | UltraTech

6 Common Waterproofing Mistakes You Should Avoid

A leaky home can be a homeowner's worst nightmare. Find the most common waterproofing mistakes made during construction. Learn from our experts & protect your home from water damage.

Construction Care In Winter

CONSTRUCTION CARE IN WINTER.

While planning your home's construction, it is very important to keep the changing weather in mind. While winter is supposed to be one of the most favorable seasons for building a home, let's understand a few important things about construction in the winter season.v

Mixing Concrete by Hand [A Complete Guide] | UltraTech Cement

Mixing Concrete by Hand [A Complete Guide]

It is important to know about Mixing Concrete by Hand, as concrete is required in various quantities. Knowing Manual Mixing of Concrete is helpful when you need it in small quantities

Construction Care During Monsoon Season

CONSTRUCTION CARE DURING MONSOON SEASON.

During monsoon, construction can be challenging. So, if you're planning to build your home during the monsoon, it is very important to keep the weather in mind. Let's understand a few important things about building in the monsoon season.

What is Stone Masonry and Stone Masonry Mistakes To Avoid | UltraTech

What is Stone Masonry and Stone Masonry Mistakes To Avoid

Stone masonry is a timeless & versatile technique that can add beauty & value to your home. Avoid these stone masonry mistakes to create beautiful & durable stone structures.

Electrical Safety Rules for Better Protection during Home Construction | UltraTech

Electrical Safety Rules for Better Protection during Home Construction

As electricity related accidents can be fatal, it is important to well plan your home wiring. Here are 7 Electrical Safety Rules to consider while planning home electircal wiring

How to Install Wall Tiles [Important Tips] | UltraTech Cement

How to Install Wall Tiles [Important Tips]

Wall Tiles add a finished look to your home interiors. Learn How to Install Wall Tiles effectively and keep them from cracking. Read this blog to know more.

Mistakes During Brick Masonry

MISTAKES DURING BRICK MASONRY

Brick Masonry is a process where bricks are laid in a systematic manner that is bound by mortar to build a wall that will handle the external forces. Having the right brickwork is very important for the strong walls of your home. Therefore, for your home's durability, the right brickwork is very important. Often, brickwork is faulty due to inexperienced labour.

அடுத்த அடி :

நிலத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது

வசதிகளுக்கு சரியான அணுகலைக் கொண்ட ஒரு நிலத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.

logo

  வீட்டு கட்டுமானத்திற்கான


செலவு கால்குலேட்டர்

வீடு கட்டும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கனவு வீட்டைக் கட்ட விரும்புகிறார்கள், ஆனால் அதிக பட்ஜெட் செலவு செய்யாமல் அவ்வாறு செய்யுங்கள். 

logo

EMI கால்குலேட்டர்

ஒரு வீட்டுக்கடன் வாங்குவது என்பது வீடு கட்டுவதற்கான பணத்தைப் பெறும் வழிகளில் சிறந்த ஒன்றாகும். ஆனால் அதற்கு எவ்வளவு EMI கட்ட வேண்டும் என்ற கேள்வியை எங்களிடம் அடிக்கடி கேட்கிறார்கள்.

logo

தயாரிப்பு முன்னறிவிப்பாளர்

ஒரு வீட்டைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான ஆரம்ப கட்டங்களில் சரியான தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது வீடு கட்டுபவருக்கு முக்கியம்.

logo

ஸ்டோர் லொக்கேட்டர்

ஒரு வீடு கட்டுபவருக்கு, வீடு கட்டுவது பற்றிய அனைத்து மதிப்புமிக்க தகவல்களையும் பெறக்கூடிய சரியான கடையை கண்டுபிடிப்பது முக்கியம்.

logo

Loading....