संपर्क करा

तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवा

वैध श्रेणी निवडा

तुमचा उप-संवर्ग निवडा

acceptence

पुढे जाण्यासाठी कृपया हा बॉक्स चेक करा


अल्ट्राटेक वेदर प्रो डब्लल्ट्यूपी+२०० वॉटरप्रूफिंग लिक्वि

दमटपणा कू ठूनही येऊ शकतो, ज्यात छत, पाया, भभती आलण अगदी बाथरूमचाही समावेश आहे. अल्ट्राटेक वेदर प्रो डब्लल्ट्यूपी+२०० हेउत्पादन एक वॉटरप्रूफिंग लिक्विड आहे, ज्याची लनर्ममती अल्ट्राटेक ररसचचिॅब यांनी के िेिी आहे. 

logo

तुमच्या घराच्या सवचभागांना उत्कृ ष्ट वॉटरप्रूफिंग संरक्षण लमळण्यासाठी डब्लल्ट्यूपी+२०० चा वापर लसमेंटसोबत करा. याच्या वैलशष्ट्यपूणचवॉटर ब्लिॉक तंत्रज्ञानामुळेकााँक्रीट, प्िॅस्टर आलण मॉरटारमधीि िहान भोकेबुजविी जातात, ज्यामुळेपोकळयांचेएकमेकींशी जोडिेजाणेबंद होतेआलण पाणी आत घुसण्याची शक्यता कमी होते.डब्लल्ट्यूपी+२०० चा वापर 

वेदर प्रो डब्लल्ट्यूपी+२०० वॉटरप्रूफिंग लिक्विड प्िॅस्टर, मोरटार आलण कााँक्रीटमध्येलमसळिेजाऊ शकते. पायापासून तेबांधकाम पूणचहोईपयंत याचा वापर कोणत्याही टप्प्यावर के िा जाऊ शकतो. 

डब्लल्ट्यूपी+२०० चा उपयोग अनेक उद्देशांसाठी के िा जाऊ शकतो:

 

डब्लल्ट्यूपी+२०० वापरण्याचेिंायदे

वेदर प्रो डब्लल्ट्यूपी+२०० वापरण्याची योग्य पद्धत उत्तम पररणाम साधण्यासाठी इंटग्रि वॉटरप्रूफिं लिक्विड

फ्िेक्स फकवा हायफ्िेक्स यांचा वापर करून तुमच्या घराच्या जास्त जोखीम असिेल्ट्या भागासाठी दुहेरी संरक्षण पुरवा.वारंवार लवचारिेजाणारेप्रश

ओिसरपणा तुमच्या घरात कु ठूनही घुसूशकतो - जमीन, छत, भभती, अगदी पायामधूनही. म्हणून, तुमच्या घराची मजबुती आलण रटकाऊपणा यांचा ओिसरपणापासून संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही तुमचेसंपूणचघर अल्ट्राटेक वेदर प्िसनेबांधिेपालहजे. यामुळेपाणी परतवून िाविेजातेआलण तुमच्या घरात घुसणाऱ्या ओिसरणापासून संरक्षण देतेआलण त्याच्या बांधकामाची एकात्मता रटकवून ठेवते.

ओिसरपणामुळेआरसीसीमधीि पोिादािा गंज िागतो, ज्यामुळेतुमच्या घराच्या बांधकामािा तडा जातात आलण तेकमकु वत होते. त्यामुळेबांधकाम आतून कमकु वत होऊन स्रक्चरि हानीसुद्धा होते. दुदैवानेओिसरपणा क्वदसून येईपयंत हानी आधीच पोहोचिेिी असते.

ओिसरपणा तुमच्या घराच्या बांधकामािा पोकळ आलण कमकु वत बनवतो, ज्यामुळेत्याच्या रचनेतीि एकात्मता आलण रटकाऊपणा धोक्यात येतात. एकदा त्यानेप्रवेश के िा, की त्याच्यापासून मुक्ती लमळवणेकठीण असते. वॉटरप्रूफिंग रीटमेंट, रंग फकवा लडस्टेंपरचा संरक्षक पातळ थराचेजिदगतीनेपोपडेगळतात आलण तो िंक्त तात्पुरता उपाय असतो. पुन्हा प्िॅस्टर करणेआलण पुन्हा पेंरटग करणेहेअल्ट्प काळ रटकणारेउपाय आहेत. पररणामस्वरूपी, तुमच्या घराचेओिसरपणापासून संरक्षण करण्यासाठी प्रलतबंधात्मक उपाययोजना करण्याचा सल्ट्िा देण्यात येतो

ओिसरपणा तुमच्या घरात कु ठूनही घुसूशकतो - जमीन, छत, भभती, अगदी पायामधूनही. म्हणून, तुमच्या घराची मजबुती आलण रटकाऊपणा यांचा ओिसरपणापासून संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही तुमचेसंपूणचघर अल्ट्राटेक वेदर प्िसनेबांधिेपालहजे. यामुळेपाणी परतवून िाविेजातेआलण तुमच्या घरात घुसणाऱ्या ओिसरणापासून संरक्षण देतेआलण त्याच्या बांधकामाची एकात्मता रटकवून ठेवते.

वॉटरप्रूफिंग ब्रोशर

एप्लीकेशन मार्गदर्शक

आमचे स्टोअर लोकेटरअल्ट्राटेक बिल्डिंग सोल्यूशन्स

तुम्ही तुमच्या जवळील WP+200, वॉटरप्रूफिंग लिक्विड खरेदी करू शकता
अल्ट्राटेक बिल्डिंग सोल्यूशन्सLoading....