ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

HOW TO CONSTRUCT A WELL

Many areas in our country are dependent on wells for water. Even today, in some villages, people depend on a well as the only source of water supply. If you are building a home in such a location, first make provision of water.

logo

Step No.1

Begin by surveying the plot and choosing a spot for excavation

Step No.2

Start digging and collecting the extra rocks and soil in a heap next to the hole

Step No.3

Remember, this should be done under expert supervision with safety measures in place

Step No.4

The digging stops once we reach the source of water.

Step No.5

Then, the hole is cased with stone masonry or concrete rings. RCC rings do not let soil fall into the pit

Step No.6

After this, water is pumped out with a motor pump.

Share The Article :


Related Articles
Recommended Videos

  Tools for Home Building


Cost Calculator

Every home-builder wants to build their dream home but do so without going over-budget. By using the Cost Calculator, you’ll get a better idea of where and how much you might end up spending.

 

logo

EMI Calculator

Taking a home-loan is one of the best ways to finance home-building but home-builders often ask how much EMI they’ll need to pay. With the EMI Calculator, you can get an estimate that will help you better plan your budget.

logo

Product Predictor

For a home builder, it is important to find the right store where one can get all the valuable information about home building. Use the Store Locator feature and visit our store for more information on home building.

logo

Store Locator

It is important for a home builder to select the right products during the initial stages of constructing a home. Use the Product Predictor to see which products will be needed while building your home.

logo

Loading....