હોમ લોન માટેઇએમઆઇ કેલ્ક્યુલેટર

બાંધકામનો ખર્ચ (₹)
₹{{prettify(cost)}}/-
હોમ લોનની રકમ (₹) લાખમાં
₹{{prettify(amount)}}
એડિટ કરવા માટે ક્લિક કરો
વ્યાજ દર (%)
{{interestRate}}%
એડિટ કરવા માટે ક્લિક કરો
લોનની અવધિ
{{tenure}}
એડિટ કરવા માટે ક્લિક કરો
{{endYear}}
કામચલાઉ સમયરેખા
{{timeline}}
એડિટ કરવા માટે ક્લિક કરો
લોનનો ઇએમઆઇ
₹{{prettify(emiAmount)}}
ચુકવવા પાત્ર કુલ વ્યાજ
₹{{prettify(totalInterest)}}

કુલ ચુકવણી

(મૂળ રકમ + વ્યાજ)

₹{{prettify(totalPayable)}}
કુલ ચુકવણીના ભાગ
થી શરૂથતી ઇએમઆઇની ચુકવણી દર્શાવતુંસમયપત્રક
વર્ષ

મૂળ રકમ કોષ્ટક

(એ)

વ્યાજ  કોષ્ટક

(બી)

કુલ ચુકવણી

(એ+બી)

બેલેન્સ અત્યાર સુધી ચુકવેલી લોન
શુંતમેતમારા ઇએમઆઇની ગણતરી માટેકસ્ટમ લિંક પ્રિન્ટ કરવા કેશેર કરવા માગો છો (પ્રિ-ફિલ કરેલા તમારા તમામ નંબર સાથે) ?

સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય નામ દાખલ કરો
માન્ય નંબર દાખલ કરો
માન્ય પિનકોડ દાખલ કરો
માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો
માન્ય ઉપ શ્રેણી દાખલ કરો

આ ફોર્મ સબમિટ કરીને તમે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટને તમારો સંપર્ક કરવાની અધિકૃતતા આપો છો.

આગળ વધવા કૃપા કરીને આ બોક્સ પર ટીક કરો