സമ്പർക്കം പുലർത്തുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
ദയവായി സാധുവായ ഇമെയിൽ എൻറർ ചെയ്യുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫിസ്

"ബി" വിങ്, 2മത് ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093, ഇന്ത്യ

CIN: L26940MH2000PLC128420

 +91-22-66917800

 +91-22-66928109

  www.ultratechcement.com

  1800 210 3311

ഷെയർഹോൾഡർ സേവനങ്ങൾ

ശ്രീ. കമൽ രതി/മിസ് .സ്വാതി പാട്ടീൽ "ബി" വിങ്, 2മത് ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093, ഇന്ത്യ

 +91-22-66917800

 sharesutcl@adityabirla.com

നിയമ വിഭാഗം

സുശീൽ കുമാർ പഥക് "ബി" വിങ്, 2മത് ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093, ഇന്ത്യ

 +91-22-66917800

 ultratech.communication@adityabirla.com

റെഡി മിക്സഡ് കോൺക്രീറ്റ്

ലവിന ഡിസൂസ "ബി" വിങ്, 2മത് ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093, ഇന്ത്യ

 022-66917260

  1800 210 3311

 lavina.dsouza@adityabirla.com

 ultratech.concrete@adityabirla.com

സിമന്റ് വിപണനം/ യു ബി എസ്

അവ്ജിത് ചക്രവർത്തി "ബി" വിങ്, 2മത് ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ്, അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093,ഇന്ത്യ

 66917360/66928400

 1800 210 3311

 avijit.chakravarty@adityabirla.com

നിർമ്മാണ ഉത്പന്ന വിഭാഗം

അക്ഷിത് തൽവാർ അൾട്രാടെക് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രൗണ്ട്. ഫ്ലോർ, അഹുര സെന്റർ, മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡ് അന്ധേരി (ഈസ്റ്റ്) മുംബൈ 400 093

 1800 210 3311

 ultratech.care@adityabirla.com


ഓഫിസ് സ്ഥലങ്ങൾ

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക