સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો

તમારી પેટા કેટેગરી પસંદ કરો

acceptence

આગળ વધવા માટે કૃપા કરીને આ બૉક્સને ચેક કરો

Mother and Child Healthcare


Mother and Child Healthcare


Nourishing maternal and child health

Our holistic approach to 'mother and child healthcare' helps address the medical needs from family planning to early childhood care.

safe-operations


Mother and Child Healthcare

 

Over 1.22 Lakh children were immunized against polio and tuberculosis, diphtheria, tetanus and measles. Around 9000 expectant mothers took advantage of the antenatal, postnatal, mass immunization, nutrition and escort services for institutional delivery. These activities are a part of our Reproductive and Child Healthcare programs.

 

Over 3209 girls and mothers participated and actively engaged at our sessions on adolescent healthcare and nutrition awareness. These programmes spanned Awarpur, Hirmi, Jafrabad, Khor, Kharia Khangar, Jharsuguda, Tadipatri, Malkhed, Sambhupura, Rawan and Kovaya.


Disclaimer

This section is intentionally retained in English language.

Loading....