0

ખર્ચ કેલ્ક્યુલેટર

બિલ્ડિંગ અંદાજ કેલ્ક્યુલેટર

Location and Area

સ્થળ અનેવિસ્તાર

બાંધકામનો વિસ્તાર

This indicates the total area of construction including the floors, parking and outdoor spaces

યુબીએસ સ્ટોર્સ

લોકેટર

કોન્ટ્ર ા ક્ટ ર

લોકેટર

ડી લર

લોકેટર

ડિસ્ક્લેઇમર – દર્શાવેલા ખર્ચ દરેક સંસાધન માટેઅંદાજિત ખર્ચ છે. વાસ્તવિક ખર્ચ તમારા શહેર માટેઅલગ હ ોઇ શકેછે. કૃપા કરીનેતમારી જરૂરિયાત અનુસાર કસ્ટમ ખર્ચના અંદાજ માટેતમારા કોન્ટ્રાક્ટર પાસેતપાસ કરો અથવા અમારા નજીકના યુબીએસ સ્ટોરની મુલાકાત લો. આ રકમ બાંધકામનાંક્ષેત્ર માટેઅંદાજિત રકમ છેઅનેતે કમ્પાઉન્ડ દિવલનાંક્ષેત્રનેસામેલ કરતી નથી. *અલ્ટ્રાટેક બિલ્ડિંગ સોલ્યુશન્સ વેચાણકેન્દ્રો ખાતેઉપલબ્ધ છે **ડિફોલ્ટ ગુણવત્તા મધ્યમ પર સેટ કરવામાંઆવી છે. તમેતેનેએરો બટન પર ક્લિક કરીનેબદલી શકો છો


સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય નામ દાખલ કરો
માન્ય નંબર દાખલ કરો
માન્ય પિનકોડ દાખલ કરો
માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો
માન્ય ઉપ શ્રેણી દાખલ કરો

આ ફોર્મ સબમિટ કરીને તમે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટને તમારો સંપર્ક કરવાની અધિકૃતતા આપો છો.

આગળ વધવા કૃપા કરીને આ બોક્સ પર ટીક કરો