தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்

Corporate Governance


Corporate Governance


Leading Responsibly

Our business conduct is focused on delivering superior value to all stakeholders and contributing back to society.

leading-responsibility


The cornerstone of our proactive corporate governance practices is our pursuit of excellence in everything we do. Our decision-making across the board is driven by strategic foresight planning and implementation. This approach ensures that we go beyond our financial performance and work to contribute to the development and empowerment of our society. We have robust policies to drive the agenda of corporate governance at our company.Code of Conduct


Formulation and fair implementation of the right processes go a long way in establishing a value-based organisational culture. At UltraTech, a uniform and comprehensive Code of Conduct applies to the entire workforce across designations. Our norms and various organisational policies align with it. These measures provide our employees the right direction towards healthy conduct and help foster an ethical work culture thus making us a conducive place to work.


There is a dedicated independent communication channel available for grievance redressal which is also managed by a third party.

 

We have also developed an online module on the Code of Conduct to sensitize and create awareness amongst our employees. Compliance to our values are a part of every employees’ performance appraisal and we strictly do not tolerate any anti-trust and anti-competitive practices.


Disclaimer

This section is intentionally retained in English language.

Loading....