தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
மேற்பார்வைப் பணி

வீட்டிற்கு ஒரு இனிமையான அழமக சகாடுக்க Corridor எப்படி திட்டமிடுைது? How to decide width of corridor

விளக்கம்:நீங்கள் எப்பபோதும் வீட்டின் Corridor- ஐ கடந்து சசல்கிறீர்கள், அதன் பதோற்றம் வீட்டிற்கு ஒரு இனிமையோன சதோடுதமல அளிக்கிறது. இந்த வீடிபயோவில், உங்கள் வீட்டின் Corridor- ன் அளமவ எப்படி அதிகரிக்கலோ...ம், அதனோல் உங்கள் வீட்டின் சக்தி அழகோக இருக்கும். இந்த வீடிபயோமவ நண்பர்களுடன் பகிரவும், வீடு கட்டுவது சதோடர்போன அமனத்து பகள்விகளுக்கும் பதில்கமளப் சபறவும். கிளிக் சசய்யவும்: http://bit.ly/2ZD1cwk
அல்ட்ரோசடக் சிசைன்ட் லிைிசடட் இந்தியோவின் ைிகப்சபரிய சிசைன்ட் நிறுவனம் ைற்றும் உலகளவில் சிசைன்ட் உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ளது. இது சவள்மள சிசைண்ட் ைற்றும் சரடி ைிக்ஸ் கோன்கிரீட் நோட்டின் ைிகப்சபரிய உற்பத்தியோளரோகும்.
எங்கள் YouTube யசனலுக்குகுழுயசரவும்:
https://www.youtube.com/channel/UC7R0...
இமையதளம்: https://www.ultratechcement.com/
எங்களைப்பின்த ொடரவும்: : பபஸ் புக்: : https://www.facebook.com/UltraTechCem...
ட்விட்டர்: https://twitter.com/ultratechcement
ట్విట్టర్ லிங்கிடின்: https://www.linkedin.com/company/ultr...
లింకెడిన్ வீட்டுகட்டுைானத்தில்இதுயபான்ைவீடியயாக்கமளபார்க்கஇங்யககிளிக்சசய்யவும்: : https://bit.ly/3hQC8gm

மேலும் படிக்க