தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
மேற்பார்வைப் பணி

சமையலமையின் அளமை எப்படி தீர்மாாானிப்பது? | How to decide on the size of the kitchen?

சமையலமை வீட்டின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், அதன் அளமை சரியாக முடிவு சசய்மாது முக்கியம். உங்கள் வீட்டு சமையலமைைய எப்படி சசய்மாது என்று பாருங்கள். இந்த வீடியயாமை உங்கள்நண்பர்களுடன்ப கிரவும், வீடுகட்டுமாது... சதாடர்பான அைனத்து யகள்விகளுக்கும் பதில்கைளப்சமபவும்.
கிளிக்சசய்யவும்: : http://bit.ly/2ZD1cwk # வீடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் #UltraTechCement #IndiasNo1Cement గృహ సంబంధమ ైన విషయాలతో లింక అవవండి எங்கள் YouTube யசனலுக்குகுழுயசரவும்: https://www.youtube.com/channel/UC7R0... మా చానల్లో గ్రూపుగా చేరండి இமையதளம்: https://www.ultratechcement.com/ ఇంటర్నెట్ எங்களைப்பின்த ொ டரவும்: : பபஸ் புக்: https://www.facebook.com/UltraTechCem... మాతో లింక అవవండి : ఫేస్ బుక్ ட்விட்டர்: https://twitter.com/ultratechcement టవిటటర్ லிங்கிடின்: https://www.linkedin.com/company/ultr... లింకేడిన్ வீட்டுகட்டுமாாானத்தில்இதுயபான்மாவீடியயாக்கைளபார்க்கஇங்யககிளிக்சசய்யவும்: https://bit.ly/3hQC8gm గృహ న్నరాాణాన్నకి చెందిన ఇటువంటి అనేక్ వీడియోలను చూసనందుక్ు ఇక్కడ కిిక చేయండి

மேலும் படிக்க