குழுமச் செயற்குழுக்கள்

தணிக்கைச் செயற்குழு

திரு எஸ்.பி. மாத்தூர்

சுயாதீன இயக்குநர்

திரு.அருண் ஆதிகாரி

சுயாதீன இயக்குநர்

திருமதி அல்கா பருச்சா

சுயாதீன இயக்குநர்

திரு.கே.கே.மகேஸ்வரி

நிர்வாகமற்ற துணைத் தலைவர்

பங்குரிமையாளர்கள் நல்லுறவு செயற்குழு

திரு எஸ்.பி. மாத்தூர்

சுயாதீன இயக்குநர்

திரு. கே. ஜான்வார்

நிர்வாக இயக்குனர்

திருமதி சுகன்யா கிருபாலு

சுயாதீன இயக்குநர்

நியமனம், ஊதியம் மற்றும் நிவாரணம் செயற்குழு

திரு குமார் மங்கலம் பிர்லா

நிர்வாகமற்ற இயக்குநர்

திரு.அருண் ஆதிகாரி

சுயாதீன இயக்குநர்

திருமதி அல்கா பருச்சா

சுயாதீன இயக்குநர்

பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்பு

திருமதி ராஜஸ்ரீ பிர்லா

நிர்வாகமற்ற இயக்குநர்

திருமதி சுகன்யா கிருபாலு

சுயாதீன இயக்குநர்

திரு கே.கே மகேஸ்வரி

நிர்வாகமற்ற துணைத் தலைவர்

நிதி செயற்குழு

திரு.அருண் ஆதிகாரி

சுயாதீன இயக்குநர்

திருமதி அல்கா பருச்சா

சுயாதீன இயக்குநர்

திரு அதுல் தாகா

முழுநேர இயக்குநர் மற்றும் தலைமை நிதி அதிகாரி

இடர் மேலாண்மை மற்றும் நீடிப்புத்திறன் செயற்குழு

திரு கே.கே மகேஸ்வரி

நிர்வாகமற்ற துணைத் தலைவர்

திரு. கே. ஜான்வார்

நிர்வாக இயக்குனர்

திரு அதுல் தாகா

முழுநேர இயக்குநர் மற்றும் தலைமை நிதி அதிகாரி

தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்