ବାସ୍ତୁ ଉପଦେଶ

ସାଇଟ୍ ଚୟନ

    ସାଇଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହା କାର୍ଡିନାଲ୍ ଦିଗଗୁଡିକ ଯଥା ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥାଏ |
    ବର୍ଗ ଏବଂ ଆୟତାକାର ପ୍ଲଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭଲ |
    ତ୍ରିକୋଣୀୟ, ବୃତ୍ତାକାର, ଓଭାଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିୟମିତ ଆକୃତିର ପ୍ଲଟଗୁଡିକରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ

ଦାବିତ୍ୟାଗ

ଏହି ସୂଚନା ବିସ୍ତୃତ ବିଷୟରେ ମ basic ଳିକ ବୁ understanding ାମଣା ଦେଇଥାଏ | ଯଦି କ plot ଣସି ପ୍ଲଟ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିସ୍ତୃତ ନୀତିଗୁଡିକ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା / ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇପାରେ | ଏହା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାର ବିପୁଳ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ any ାରା କ any ଣସି ସୁପାରିଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...