ବାସ୍ତୁ ଉପଦେଶ

ଭୋଜନ ଗୃହ

    ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ | * ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକ ବିସ୍ତାର |

Dining Room

ଦାବିତ୍ୟାଗ

ଏହି ସୂଚନା ବିସ୍ତୃତ ବିଷୟରେ ମ ଳିକ ବୁ  ାମଣା ଦେଇଥାଏ | ଯଦି କ plot ଣସି ପ୍ଲଟ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିସ୍ତୃତ ନୀତିଗୁଡିକ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା / ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇପାରେ | ଏହା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାର ବିପୁଳ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ any ାରା କ any ଣସି ସୁପାରିଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...