ବାସ୍ତୁ ଉପଦେଶ

ବାଲକୋନି

    "ବାଲକୋନିଗୁଡିକ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କୋଣରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ କୋଣର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ |

*Balconies should be located in the north-east corner, the western side of the north-west corner and on the southern side it shall be in south-east corner.

ଦାବିତ୍ୟାଗ

ଏହି ସୂଚନା ବିସ୍ତୃତ ବିଷୟରେ ମ ଳିକ ବୁ  ାମଣା ଦେଇଥାଏ |  ଯଦି କ ଭୂଖଣ୍ଡ ଣସି ପ୍ଲଟ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିସ୍ତୃତ ନୀତିଗୁଡିକ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା / ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇପାରେ | ଏହା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାର ବିପୁଳ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ any ାରା କ any ଣସି ସୁପାରିଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...