नवीन बांधकामासाठी अँटी टरमईट ट्रीटमेंट

खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले

25 भाचा, 2019

फाॊधकाभात राकूड अरतळम भशत्लऩूणा बूमभका ऩाय ऩाडते. श्जथे राकूड अवते वाशश्जकच रतथे लाऱली अवतेच आणण जय रष ददरे नाशी तय मा कीटकाभॊ ुऱे वॊयचनेचे भो े नुकवान शोऊ ळकत.े

लाऱलीच्मा धोक्माचा वाभना कयण्मावा ी, फाॊधकाभाच्मा वलवलध टप्प्माॊलय लाऱली प्ररतफॊधक यवामने पलायण्मावा ी तुम्शी तसाॊची भदत घेणे आलचमक आशे. रषात ेला, पलायणी ऩामाऩावून वुरू करुन आणण घय ऩूणा शोईऩमतं चारू ेलाली.

लाऱलीच्मा धोक्माकडे दरु ष के ल्माने ा तुम्शारा पाय भो े नुकवान झरे ाले रागू ळकते. रलकय ऩालरे उचरा, नॊतय फक्षषवे मभऱला.


संपर्क करा

तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवा

वैध नाव प्रविष्ट करा
वैध नंबर प्रविष्ट करा
वैध पिनकोड प्रविष्ट करा
वैध श्रेणी प्रविष्ट करा
वैध उपश्रेणी प्रविष्ट करा

हे प्रपत्र सादर करून तुम्ही अल्ट्राटेकला तुमच्याशी संपर्क साधण्यास प्राधिकृत करीत आहात

कृपया पुढे जाण्यासाठी या बॉक्सला चेक करा