ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

നിർമ്മാണത്തിനായി ശുദ്ധജലം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വിധം | Malayalam | UltraTech Cement

നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ജലത്തിന് വളരെയധികം പ്രധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട് നിർമാണത്തിന് ശുദ്ധജലം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കൂ #വീടിൻറ കാര്യം, വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബ...ന്ധപ്പെട്ട അറിവിനായി സന്ദർശിക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk

കൂടുതല് വായിക്കുക