ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

ഡ്രം മിക്സർ കൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടിപ്പ്സുകൾ | Concrete Mixing From Drum Mixer| Malayalam

വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ങ്ങിൽ ശദ്ധ്രിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. ഡ്രം മിക്സിങ്ങ് കൊണ്ട്കോ ൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ #വീടിൻറ കാര്യം, വീടുനിർമ...്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുകാര്യങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk   ‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details. #UltraTechCement #BaatGharKI #IndiasNo1Cement

കൂടുതല് വായിക്കുക