ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

കൈകൾ കൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ള ശരിയായ രീതി | Malayalam | UltraTech Cement

താങ്കൾക്കറിയാമോ. കൈകൾ കൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ്ങ് ചെയുമ്പോൾ 10% കൂടുതൽ സിമെൻറ് വേണം. മാന്യൂൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ്ങ് ചെയ്യേണ്ട ശരിയായ രീതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. വീടിൻറെ കാര്യത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളുട...െ വീട് നിർമ്മിയ്ക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യു, സന്ദർശിയ്ക്കു http://bit.ly/2ZD1cwk #UltraTechCement #വീടിൻറെ കാര്യം

കൂടുതല് വായിക്കുക