ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

കോർസ് അഗ്ഗ്രിഗേറ്റ്സ് | Coarse Aggregates | Malayalam | #BaatGharKi

തെറ്റായ അഗ്രിഗ്രേറ്റ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്‌റെ ബലം ആപത്തിലാക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ശരിയായ അഗ്രിഗ്രേറ്റ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള രീതി മനസ്സിലാക്കാം. വീട് നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറി...യാനായി കണ്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ #വീടിന്‌റെ കാര്യം. #BaatGharKi #homebuilding #UltraTechCement

കൂടുതല് വായിക്കുക