ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

വോൾ ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ രീതികൾ | Types Of Wall Finishing | Malayalam | UltraTech Cement

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ ചുവരുകളുടെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഫിനിഷിങ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്നി ർമ്മിയ്ക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യു, വീട്... നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്ടി പ്പുകൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കു http://bit.ly/2ZD1cwk വീടിൻറെ കാര്യം അൾട്രാ ടെക്ക് സിമെൻറ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 സിമെൻറ്

കൂടുതല് വായിക്കുക