ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

നിർമ്മാണസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ | Construction Site Safety Safety | Malayalam

സൈറ്റിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ,  കോംപ്രമൈസിന് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ  സൈറ്റിലെ ജോലിയെ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം എന്നതു സംബന്ധിച്ച ചില സുപ്രധാ...ന കാര്യങ്ങൾ. വീട് പണിയുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. വീട് പണിയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റു വിവരങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യൂ http://bit.ly/2ZD1cwk ‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details. #BaatGharKi #UltraTechCement

കൂടുതല് വായിക്കുക