ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് | Waterproofing | Malayalam | UltraTech Cement

വീട് പണിയുന്നു എങ്കിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വീടിനു ലഭിക്കുന്നു ഈർപ്പവും ചോർച്ചയും പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം വാട്ടർപ്രൂ...ഫിങ് സംബന്ധിച്ച ചില സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. വീട് പണിയുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. വീട് പണിയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റു വിവരങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യൂ http://bit.ly/2ZD1cwk ‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details. #BaatGharKi #UltraTechCement

കൂടുതല് വായിക്കുക